کد مطلب:280064 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:466

دولت حق دولت مهدي است
(يوم الخلاص ص 357):

قال رسول الله (ص): هذه الامة مرحومة. فمنها نبيها و منها مهديها. بنا فتح هذاالامر و بنا يختم و لنا ملك مؤجل، و ليس بعد ملكنا ملك، لاننا اهل العاقبة، و العاقبة للمتقين.

رسول اكرم (ص) فرمود: اين امت رحمت شده است زيرا پيغمبر (ص) و مهدي (ع) از اين امت مي باشند بوسيله ما اين امر گشوده شد و به ما ختم مي گردد و حكومت ما در آينده است و پس از حكومت ما حكومتي نباشد زيرا ما اهل عاقبت و سرانجام هستيم و سرانجام خاص متقيان است.

(يوم الخلاص ص 388):

قال الصادق (ع): تزيد المياه في دولته، و تمد الانهار، و تضاعف الارض اكلها لا تدخر شيئا تذهب الشحناه من قلوب العباد و يذهب الشر و يبقي الخير.

حضرت امام صادق (ع) فرمود: در دولت مهدي (ع) آبها فزوني گيرد و نهرها كشيده شود و زمين محصول خود را مضاعف كند و چيزي را ذخيره نمي نمايد و كينه از دل بندگان بيرون مي رود و شر و بدي مي رود و خير مي ماند.[ صفحه 267](اصول الكافي ج 1 ص 471، يوم الخلاص ص 358):

قال الباقر (ع): ايها الناس: اين تذهبون، و اين يرادبكم؟!! بنا هدي الله اولكم، و بنا يختم اخركم... فان يكن لكم ملك معجل، فان لنا ملكا مؤجلا، و ليس بعد ملكنا ملك، لانا اهل العاقبة، يقول الله عزوجل. «والعاقبة للمتقين». فامر به هشام الي الحبس، فافتتن به المساجين لما راوا من دينه و ورعه و صدقه و علمه و قوة حجته. الحديث.

حضرت امام باقر (ع) فرمود: اي مردم به كجا مي رويد و چه مقصودي بوسيله شما دارند؟!! بوسيله ما خدا گذشتگان شما را هدايت فرمود و به ما آخر شما ختم مي گردد. اگر حكومت معجل اينك براي شما است براي ما در آينده حكومت خواهد بود و پس از حكومت ما حكومتي نيست. زيرا مردم عاقبت ما مي باشيم و خداي عزوجل فرمايد:«و عاقبت خاص متقيان و پرهيزگاران مي باشد» هشام ابن عبدالملك حضرت را به حبس برد و لي زندانيان مفتون حضرت شدند زيرا دين و پارسائي و راستي و علم و برهان قوي او را ديدند. الحديث.

(يوم الخلاص ص 361):

قال النبي (ص): وزراء المهدي من الاعاجم، ما فيهم عربي. يتكلمون العربية، و هم اخلص الوزراء، و افضل الوزراء.

رسول خدا (ص) فرمود: وزيران مهدي (ع) از غير عرب مي باشند و در ميان آنان عرب يافت نشود همه به لغت عرب تكلم كنند و آنان مخلص ترين و برترين وزيران باشند.

(كشف النعمة ج 2 ص 465):

و روي ابوخديجة عن ابيعبدالله (ع) انه قال: اذا قام القائم جاء بامر جديد كما دعا رسول الله (ص) في بدو الاسلام الي امر جديد.

ابوخديجه از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرموده: چون قائم (ع) قيام فرمايد امر جديد و تازه مي آورد همچنانكه رسول الله (ص) در آغاز اسلام امر تازه آورد.

(يوم الخلاص ص 361، اثبات الهداة ج 3 ص 640، عقدالدرر ص 426):

قال رسول الله (ص): يأوي الي المهدي امته كما تاوي النحل الي يعسو بها و يسيطر العدل حتي يكون الناس علي مثل امرهم الاول يوقظ نائما و لا يهريق دما.[ صفحه 268]حضرت رسول اكرم (ص) فرمود: امت بسوي مهدي (ع) مي شتابند و جا مي گيرند بدانگونه كه زنبور عسل بسوي مير خود مي شتابند و عدل مسلط مي گردد تا آنجا كه مردم به حال آغاز اسلام خواهند بود نه خفته اي را بيدار كنند و نه خوني بريزد.

(منتخب الاثر ص 474، يوم الخلاص ص 362):

قال رسول الله (ص): و يذهب الزني و شرب الخمر و يذهب الريا و يقبل الناس علي العبادات و تؤدي الامانات... و تهلك الاشرار و تبقي الأخيار.

رسول خدا (ص) فرمود: زنا و شرابخواري و ربا از ميان مي رود و مردم روي به عبادات آوردند و امانات اداء مي شوند و اشرار هلاك مي گردند و نيكان باقي مي مانند.

(الغيبة للشيخ ص 114، بحار ج 51 ص 75، يوم الخلاص ص 362):

قال رسول الله (ص): يفرج الله بالمهدي عن الامة. يملا قلوب العباد عبادة و يسعهم عدله به يمحق الله الكذب و يذهب الزمان الكلب و يخرج ذل الرق من اعناقكم.

رسول خدا (ص) فرمود: خدا بوسيله ي مهدي (ع) به امت گشايش مي دهد دلهاي بندگانرا پر از عبادت مي كند و عدلش فراگير همه مي شود و بوسيله خدا دروغرا نابود مي سازد و روزگار سخت و رنج آور را مي برد و ذلت بردگي و بندگي از گردنهاي شما بيرون مي كند.

(يوم الخلاص ص 362):

قال رسول الله (ص): يحبه ساكن الارض و ساكن السماء. و ترسل السماء قطرها، و تخرج الارض نباتها لا تمسك منه شيئا... يعيش فيهم سبع سنين او ثمانيا او تسعا يتمني الاحياء الاموات لبروا العدل و الطمأنينة و ما صنع الله باهل الارض من خيره.

رسول خدا (ص) فرمود: مهدي (ع) را ساكنان زمين و آسمان دوست مي دارند و آسمان بارانش را مي دهد و زمين روئيدني هاي خود را مي روياند و چيزي نگاه نمي دارد. مهدي (ع) در ميان مردم هفت يا هشت يا نه سال حكومت مي كند مردگان آرزوي زنده شدن كنند چون عدل و اطمينان و خير بسياري را كه خدا به ساكنان زمين مي رساند نبينند.[ صفحه 269](كشف النعمة ج 2 ص 465):

عن ابيعبدالله (ع) قال: اذا قام القائم (ع) دعا الناس الي الاسلام جديدا و هداهم الي امر قد دثر فضل عنه الجمهور و انما سمي القائم (ع) مهديا لانه يهدي الي امر مضلول عنه و سمي بالقائم لقيامه بالحق.

حضرت امام صادق (ع) فرمود: چون قائم (ع) قيام كند مردم را به اسلام جديد دعوت فرمايد و به امري كه كهنه شد و جمهور مردم از آن گمراه مانده اند هدايت كند و از آن جهت مهديش (ع) نامند كه به امر گمشده هدايت كند و قائمش (ع) نامند چون قيام بحق فرمايند.

(كشف النعمة ج 2 ص 463):

روي عبدالكريم الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): كم يملك القائم (ع) قال: سبع سنين تطول له الايام و الليالي، حتي تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم، فيكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه، و اذا ان قيامه مطر الناس جمادي الاخرة و عشرة ايام من رجب مطرا لم يرالخلايق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين و ابدانهم في قبورهم، فكاني انظر اليهم مقبلين من قبل جهته ينفصون شعورهم من التراب.

عبدالكريم خثعمي گفت: به حضرت امام صادق (ع) عرض كردم: حضرت قائم (ع) چقدر حكومت مي كند؟ فرمود: هفت سال روزها و شبهاي حضرت طول مي كشد تا حدي كه يكسال او بمقدار ده سال شما باشد پس با اين حساب مدت حكومت او هفتاد سال شما خواهد بود و چون زمان قيامش فرا رسد در ماه جمادي الثانية و ده روز از ماه رجب المرجب باراني خواهد آمد كه مردم مانند آنرا نديده باشند كه بر اثر آن گوشتهاي بدن مؤمنين در قبرهايشان برويد گوئي كه من مي بينم آنانرا از مقابل ايشان كه خاكرا از موهاي خود مي تكانند.

(كشف النعمة ج 2 ص 465):

عن ابيعبدالله (ع) قال: اذا قام القائم (ع) حكم بالعدل و ارتفع في ايامه الجور، و امنت به السبل و اخرجت الارض بركاتها و رد كل حق الي اهله، و لم يبق اهل دين حتي يظهروا لاسلام و يعترفوا بالايمان اما سمعت الله عزوجل. يقول:«و له اسلم من[ صفحه 270]في السموات والارض طوعا و كرها و اليه يرجعون» (آل عمران آيه 83).

امام صادق (ع) فرمود: چون قائم (ع) قيام كند حكم بعدل فرمايد و در روزگار او ظلم و ستم برداشته مي شود و راه ها ايمن مي گردد و زمين بركات خود را بيرون دهد حق به صاحب حق برمي گردد و هيچ صاحب ديني باقي نمي ماند مگر اينكه اظهار اسلام نمايد و اعتراف به ايمان نمايد مگر نشنيده اي كه خداي عزوجل در قرآن كريم فرمايد:«و تسليم او مي شود كسيكه در آسمانها و زمين مي باشند خواه از روي ميل و خواه از روي بي ميلي».

(عقدالدرر ص 228):

عن ابيعبدالله (ص) انه قال: اذا خرج المهدي (ع)، لم يكن بينه و بين العرب و قريش الا السيف و ما يستعجلون بخروج المهدي و الله ما لباسه الا الغليظ و لا طعامه الا الشعير و ما هو الا السيف و الموت تحت ظل السيف.

امام صادق (ع) فرمود: چون مهدي (ع) خروج فرمايد ميان او و ميان عرب و قريش جز شمشير چيزي نباشد و چرا در خروج مهدي (ع) شتاب مي كنند بخدا قسم لباسش غليظ و خشن است و غذايش جز جو چيز ديگري نيست و او جز شمشير چيزي ندارد و مرگ در زير سايه شمشير باشد.

(كشف النعمة ج 2 ص 534):

عن ابي جعفر (ع)قال: القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوي له الارض و تظهره له الكنوز و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب، و يظهرالله دينه علي الدين كله و لو كره المشركون، فلا يبقي علي وجه الارض خراب الا عمر و ينزل روح الله عيسي بن مريم فيصلي خلفه، قال الراوي: فقلت له: يابن رسول الله (ص) و متي يخرج قائمكم؟ قال: اذا تشبه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال، و اكتفي الرجال بالرجال، و النساء بالنساء، و ركب ذوات الفروج السروج، و قبلت شهادات الزور، و ردت شهادات العدول، و استخف الناس بالرياء، و ارتكاب الزنا، و اكل الربا، و اتقي الاشرار مخالفة السنتهم، و خرج السفياني من الشام، و اليماني من اليمن، و خسف بالبيداء، و قتل غلام من آل محمد (ص) بين الركن و المقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية و جاءت صيحة من السماء بان الحق معه و مع شيعته فعند[ صفحه 271]ذلك خروج قائمنا فاذا خرج اسند ظهره الي الكعبة و اجتمع اليه ثلاثماة و ثلاثة عشر رجلا، فاول ما ينطق به هذه الاية: «بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين» ثم يقول: انا بقيةالله و خليفته و حجته عليكم فلا يسلم عليه مسلم الا قال السلام عليك يا بقية الله في الأرض فاذا اجتمع له العقد عشرة الاف رجل فلا يبقي في الارض معبود من دون الله من صنم الا وقعت فيه نار فاحترق و ذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الله من يطيعه بالغيب و يؤمن به.

حضرت امام باقر (ع) فرمود: قائم ما (ع) بوسيله رعب و ترس (در دل دشمنان) نصرت و ياري شده و با پيروزي تائيد گشته زمين براي او درنورديده شود و گنجها آشكار گردد و حكومتش به شرق و غرب فرا رسد و خدا دين او را بر همه اديان غلبة دهد و اگر چه مشركان نپسندند پس بر روي زمين هيچ ويراني نمي ماند جز آنكه آباد گردد و روح الله عيسي بن مريم (ع) نازل شود و به او اقتدا در نماز نمايد. راوي گويد: من به امام (ع) عرض كردم: يابن رسول الله (ص) چه وقتي قائم شما (ع) خروج مي كند؟ فرمود: زماني كه مردان به زنان و زنان به مردان شباهت جويند و مردان با مردان و زنان با زنان بسندگي كنند، و زنان زين سوار شوند و شهادتهاي دروغ پذيرفته و شهادتهاي عادلان رد شوند و مردم رياكاري و زنا و خوردن ربا را سبك شمرند و از بدان بخاطر زبانهايشان ترسيده شود و سفياني از شام و يماني از يمن خارج گردند و خسف و فروروي در بيابان پيش آيد و پسري از آل محمد (ص) بنام محمد بن الحسن نفس زكيه ميان ركن و مقام كشته شود و صيحه آسماني بيايد كه حق با مهدي (ع) و شيعيان او است در اين هنگام قائم ما (ع) خروج فرمايد و چون خروج كند پشت به كعبه مشرفة گذارد و سيصد و سيزده نفر در خدمتش جمع آيند نخستين سخني كه گويد: اين آيه كريمه باشد:«بقية الله براي شما بهتر است اگر موفق باشيد» سپس فرمايد: من بقية الله و خليفه خدا و حجتش بر شما مي باشيم پس هيچكس نيست كه به او سلام عرض كند مگر به اين جمله:«سلام بر تو اي بقية الله در زمين» و چون ده هزار تن بر او گرد آيند در زمين معبود باطلي بجز خدا از قبيل هر بتي باقي نماند مگر آتش زده شود و اين خروج پس از غيبت طولاني صورت خواهد گرفت تا خدا بداند چه كسي در غيب اطاعت او كند و ايمان به او داشته باشد.[ صفحه 272](كشف النعمه ج 2 ص 466):

عن ابي جعفر (ع) انه قال: اذا قام قائم آل محمد (ع) ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القران علي ما انزله الله جل جلاله، فأصعب ما يكون علي من حفظه لانه يخالف التأليف.

امام باقر (ع) فرمود: چون قائم آل محمد صلوات الله و سلامه عليهم قيام فرمايد خيمه هاي نصب مي كنند براي كساني كه قرآن را بهمان نحوي كه خداي جل جلاله نازل فرموده به مردم تعليم دهند و حفظ كردن آن بسيار دشوار باشد زيرا آن بر خلاف تأليف فعلي خواهد بود.

(عقدالدرر ص 227)

عن الحسن بن هارون بياع الانماط، قال: كنت عند ابي عبدالله (الحسين بن علي (ع)) جالسا فساله المعلي بن خنيس: ايسير المهدي (ع) اذا خرج بخلاف سيرة علي (ع)؟ قال: نعم، و ذلك ان عليا (ع) سار باللين و الكف لانه علم ان شيعته سيظهر عليهم من بعده و ان المهدي اذا خرج سار فيهم بالبسط و السبي، و ذلك انه يعلم ان شيعته لن يظهر عليهم من بعده ابدا.

بنقل از حسن بن هرون فروشنده فرش گفت: در خدمت حضرت امام صادق (ع) نشسته بودم كه معلي بن خنيس از حضرت پرسيد آيا روش مهدي (ع) هنگامي كه خروج كند برخلاف سيره حضرت اميرالمؤمنين (ع) خواهد بود؟ فرمود: آري بخاطر آنكه اميرالمؤمنين (ع) روش نرم و خويشتن داري داشت زيرا مي دانست كه پس از او كسي بر شيعيان حكومت مي كند و مهدي (ع) چون خروج كند سيره بسط و اسير گرفتن دارد زيرا مي داند كه پس از او كسي بر شيعيان حكومت نخواهد كرد.

(عقدالدرر ص 227):

عن عبدالله بن عطاء، قال: سألت اباجعفر محمد بن علي الباقر (ع)، فقلت: اذا خرج المهدي باي سيرة يسير؟ قال: يهدم ما قبله. كما صنع رسول الله (ص) و يستأيف الاسلام جديدا.

بنقل از عبدالله بن عطاء گفت: از امام باقر محمد بن علي صلوات الله و سلامه عليهما پرسيدم و عرض كردم: وقتي كه مهدي (ع) خروج فرمايد روش و سيره اش چيست؟[ صفحه 273]فرمود: هر چه را پيش از خودش بوده واژگون كند چنانكه حضرت رسول اكرم (ص) عمل كرد و اسلام را تجديد خواهد فرمود.

(عقدالدرر ص 227):

عن محمد بن مسلم (ره) قال: سمعت اباجعفر (ع) يقول: لو يعلم الناس ما يصنع المهدي اذا خرج لاحب اكثرهم ان لا يروه مما يقتل من الناس اما انه لا يبدأ الا بقريش فلا يأخذ منها الا السيف و لا يعطيها الا السيف حتي يقول كثير من الناس ما هذا من آل محمد لو كان من آل محمد (ص) لرحم.

بنقل از محمد بن مسلم (ره) گفت: از امام باقر (ع) شنيدم مي فرمود: اگر مردم بدانند كه مهدي (ع) بهنگام خروجش چه مي كند؟ اكثرشان دوست بدارند كه او را نبينند از كشتاري كه از مردم مي كند هان كه آغاز از قريش خواهد كرد اخذ و عطاي او شمشير باشد تا آنجا كه بسياري از مردم گويند: اين از آل محمد (ع) نيست اگر از آنان مي بود رحم مي كرد.

(عقدالدرر ص 235):

عن ام سلمه، زوج النبي (ص) في قصة المهدي (ع) قال: فيقسم المال و يعمل في الناس بسنة نبيهم (ص) و يلقي الاسلام بجرانه الي الارض فيلبث سبع سنين ثم يتوفي و يصلي عليه المسلمون.

بنقل از ام سلمه (رض) همسر حضرت رسول اكرم (ص) از رسول خدا (ص) در قصه و داستان مهدي (ع) فرمود: پس مال را يكسان تقسيم مي كند و به روش پيغمبر (ص) با مردم رفتار دارد و اسلام را در زمين مستقر و ثابت مي سازد و هفت سال حكومت مي كند سپس از دنيا مي رود و مسلمانان بر او نماز گذارند.

(بحار ج 51 ص 84 و منتخب الاثر ص 152 و كشف الغمه ج 2 ص 473 و يوم الخلاص ص 358 و اعيان الشيعه ج 2 ص 53):

سئل علي (ع) عن رسول الله (ص): امنا آل محمد، المهدي ام من غيرنا؟ فقال (ص): لابل منا يختم الله به الدين كما فتح بنا. بنا ينقذون من الفتنة كما انفذوا من الشرك. و بنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة، كما الف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك و بنا يصبحون بعد عداوة الفتنة اخوانا، كما اصبحوا بعد عداوة[ صفحه 274]الشرك اخوانا في دينهم.

اميرالمؤمنين (ع) از رسول الله (ص) پرسيد مهدي (ع) از ما آل محمد (ع) است يا از غير ما؟ فرمود نه: بلكه از ما مي باشد خدا دين را بوسيله او ختم مي كند چنانكه بوسيله ما آغاز كرد بوسيله ما مردم از فتنه نجات يافتند چنانكه از شرك رها شدند و بوسيله ما خدا ميان قلبهايشان الفت افكند پس از دشمني فتنه چنانكه پس از دشمني شرك ميان قلبهاي آنها تأليف كرد و بوسيله ما پس از دشمني فتنه برادر شدند چنانكه پس از دشمني مشرك برادران ديني گشتند.

(اثبات الهداة ج 3 ص 450):

عن ابي بصير (ره) عن ابي عبدالله (ع) في حديث قال: اما لوقد قام قائمنا بعث الله اليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم علي عواتقهم فبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا، فيقولون: بعث فلان و فلان و فلان من قبورهم و هم مع القائم فيبلغ ذلك قوما من عدونا، فيقولون: يا معشر الشيعة ما اكذبكم هذه دولتكم و انتم تكذبون فيها لا و الله ما عاش هؤلاء و لا يبعثون الي يوم القيامة قال: فحكي الله قولهم فقال: تعالي «و اقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من بموت».

بنقل از ابي بصير (ره) از حضرت امام صادق (ع) در ضمن حديثي فرمود: همان وقتي كه قائم ما (ع) قيام كند خدا گروهي از شيعيان ما را برمي انگيزد قبضه هاي شمشيرشان بر دوشهاي آنان قرار دارد اين خبر به گروهي از شيعيان ما كه نمرده اند مي رسد گويند: فلان و فلان از قبرهايشان برانگيخته شده اند و آنان همراه حضرت قائمند اين خبر به گروهي از دشمنان ما مي رسد گويند: اي گروه شيعه چقدر دروغگو هستيد اين دوست شما است و شما در آن دروغ مي گوئيد نه بخدا قسم اين گروه زندگي نمي كنند و تا روز قيامت برانگيخته نمي شوند حضرت فرمود: پس خداي تعالي گفتار آنها را در قرآن شريف ياد فرموده:«و قسم استوار بخدا ياد كنند كه خدا هر كس را كه مرده مبعوث نفرمايد».

(اثبات الهداة ج 3 ص 559):

و روي ان الصادق (ع) كان كثيرا ما يقول:

لكل اناس دولة يرقبونها و دولتنا في اخر الدهر تظهر[ صفحه 275]و روايت شده كه امام صادق (ع) بسيار فرمود:

هر قومي دولتي دارند و انتظار آنرا مي برند و دولت ما در آخر الزمان ظاهر مي شود

(اثبات الهداة ج 3 ص 570):

عن علي بن حمزة العلوي قال: سمعت ابامحمد (ع) يقول: قد ولد ولي الله و حجته علي عباده و خليفتي من بعدي، مختونا ليلة النصف من شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين عند طلوع الفجر (الحديث).

بنقل علي بن حمزه علوي گفت: از حضرت امام حسن عسكري (ع) شنيدم مي فرمود: ولي الله و حجت خدا بر بندگانش و جانشين پس از من ختنه شده در شب نيمه ي شعبان المعظم بهنگام طلوع فجر به سال دويست و پنجاه و پنج متولد گرديد. الحديث.

(اثبات الهداة ج 3ص 572):

عن عيسي بن محمد الجوهري في حديث طويل انه خرج هو و جماعة لتهنئة ابي محمد (ع) بولد المهدي (ع) قال: فاخبرنا اخواننا ان المولود كان وقت طلوع الفجر ليلة الجمعة في شعبان، فلما دخلنا علي ابي محمد (ع) بدأنا بالتهنئة قبل ان نبدأه بالسلام الي ان قال: فقال لنا قبل السوال: و فيكم من اضمر عن مسئلتي عن ولدي المهدي، و اين هو؟ و قد استودعته الله كما استودعت ام موسي حين قدفته في التابوت في اليم الي ان رده الله اليها.

بنقل از عيسي بن محمد جوهري در ضمن حديثي طولاني گفت: كه او با جمعي بيرون رفتند براي عرض تبريك به امام حسن عسكري (ع) به مناسبت ولادت مهدي (ع) برادران ما خبر داده بودند كه مولود عزيز بوقت طلوع فجر در شب جمعه ماه شعبان المعظم بدنيا آمده چون بخدمت امام (ع) رسيدم امام (ع) پيش از اينكه ما سلام عرض كنيم بما تبريك گفت تا آنجا كه گويد: امام (ع) پيش از سئوال ما فرمود: در ميان شما كسي است قصد دارد كه درباره ي فرزندم مهدي (ع) از من بپرسد كه او در كجا است؟ و من او را بخدا سپرده ام چنانكه مادر موسي (ع) موسي (ع) را وقتي كه در تابوت گذارد و به دريا افكند بخدا سپرد تا آنكه خدا او را به مادرش برگردانيد.[ صفحه 276](اثبات الهداة ج 3 ص 623):

في رواية احمد و غيره: المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة، و الطبراني: المهدي منا يختتم بنا كم فتح بنا، قال و حديث لا مهدي الا عيسي قال البيهقي: تفرد به محمد ابن خالد، و قال الحاكم: انه مجهول، و صرح النسائي بانه منكر.(انتهي).

در روايت احمد و غيره است: مهدي (ع) از اهل بيت (ع) مي باشد خدا كار او را در يك شب اصلاح فرمايد در روايت طبراني است: مهدي (ع) از ما است ختم دين بوسيله ما باشد چنانكه آغاز دين با ما بوده گويد: و حديث مهدي (ع) فقط عيسي (ع) است بيهقي گفته: در اين عقيده محمد ابن خالد متفرد است حاكم گويد: محمد ابن خالد مجهول است. نسائي گويد او منكر است.

(بحار ج 52 ص 144):

عن امية ابن علي عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (ع): ايما افضل نحن او اصحاب القائم؟ قال: فقال لي: انتم افضل من اصحاب القائم و ذلك انكم تمسون و تصبحون خائفين علي امامكم و علي انفسكم من ائمة الجور، ان صليتكم فصلاتكم في تقية، و ان صمتم فصيامكم في تقيه، و ان حججتم فحجكم في تقية، و ان شهدتم لم تقبل شهادتكم، و عدد اشياء من نحو هذا مثل هذه، فقلت: فما نتمني القائم (ع) اذا كان علي هذا؟ قال: فقال لي: سبحان الله اما تحب ان يظهر العدل و يأمن السبل و ينصف المظلوم.

بنقل از امية ابن علي از مردي گفت: به حضرت امام صادق (ع) عرض كردم: كدام يك برتر است؟ ما يا اصحاب حضرت مهدي (ع)؟ فرمود: شما از اصحاب قائم (ع) برتر مي باشد بدين جهت كه شما در صبح و شام بر امام (ع) خود و بر خودتان از آسيب رهبران و حاكمان ستم مي ترسيد اگر نماز مي گذاريد با تقيه است و اگر روزه داريد با تقيه است و اگر حج كنيد در تقيه است و اگر شهادت دهيد شهادت شما را نپذيرند و چيزهاي ديگري از اين قبيل را شماره فرمود: عرض كردم پس چرا آرزوي قائم (ع) داريم اگر اين چنين است؟ امام (ع) فرمود: سبحان الله آيا دوست نداري كه عدل ظاهر شود و راه ها ايمن گردد و انتقام مظلوم از ظالم گرفته شود؟[ صفحه 277](بحار ج 52 ص 372):

قال ابوعبدالله (ع): يكون شيعتنا في دولة القائم (ع) سنام الارض و حكامها يعطي كل رجل منهم قوة اربعين رجلا و قال ابوجعفر (ع): القي الرعب في قلوب شيعتنا من عدونا، فاذا وقع امرنا و خرج مهدينا كان احدهم اجري ء من الليث و امضي من السنان، يطا عدونا بقلاميه و يقتله بكفيه. الخبر.

امام صادق (ع) فرمود: شيعيان ما در دولت قائم (ع) صاحبان مقامات بلند و حاكمان زمين باشند بهر يك نيروي چهل مرده داده مي شود. حضرت امام باقر (ع) فرمود، ترس دشمنان بر دل شيعيان ما افكنده مي شود چون حكومت ما فرا رسد و مهدي ما (ع) خروج كند هر فرد شيعة با جرئت تر از شير و نافذتر از نيزه گردد دشمنان ما را لگدكوب كند و با دست خود آنها را بكشد.[ صفحه 278]