کد مطلب:280093 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:319

قصائد و اشعار حسينقلي سلطاني كرمانشاهي
آن پري را آهن هندي زديبا خيزدا

آهن از ديبا اگر خيزد چه زيبا خيزداشمش يك نوروز يلدا دارد از گشت بروج

و زدو زلف او بنوزوري دو يلدا خيزدازير و بالا گر شود مژگان او بر گرد چشم

راست گوئي اهو از مشك مطرا خيزدااي كه گفتي مردگان را داد جان نطق شيخ

جان از آن شيرين دهان روح بخشا خيزداچون خرامان آن مه خورشيد منظر بگذرد

ديده بگشا كز نظر بازان چه غوغا خيزداگر به آتش متصل هر دود باشد پس چرا

آتش است آن چهره و دود از دل ما خيزدامهدي غائب ابوالقاسم كه گاه بذل او

در سخا بنهفته گنج كان و دريا خيزداحجت قائم قوام ملت احمد كه چرخ

از پي تعظيم نامش بي مهابا خيزدابا تولاي نياكانش خدا بخشد گناه

هر گنه را بخشش آري زين تولا خيزدابا تبري از بدانديشش دهد يزدان بهشت

هر كه را در خلد جاي از اين تبري خيزدادر دل اسلاميان مهروي و اجداد او است

گرز ترسا مهر شماس و بحيرا خيزداكنيت و نام شه بطحا بدو بخشيد حق

زان نخستين نعره ي كوسش ز بطحا خيزدااي خداوند خداوندان ترا شبه و مثل

كي زبطن امهات و صلب آبا خيزدا