کد مطلب:280094 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:322

اشعار صفيعليشاه
بر باد داده زلف مجعد را

در بند كرده عقل مجرد را

[ صفحه 591]

گر پي بري به لعل روان بخشش

باور كني حساب مؤيد رادر پيرهن لطافت اندامش

باشد گواه روح مجسد راروشن علامتي است رخش در زلف

بر غيبت و ظهور محمد (ص) راقائم (ع) كه حق زدود نخستين كرد

دائر به وي ولايت احمد راهرگز نبوده جز ز خط سبزش

آرايش اين رواق زبرجد رابر طي و نشر نيست جز او مالك

سطح زمان و كودن محدد رابر قبض و بسط نيست جز او حاكم

عصر وجود و ملك مخلد رادر ساحت تصرف و تقديرش

نبود تفاوت اقرب و ابعد را