کد مطلب:280096 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:413

اشعار فؤاد كرماني
دوش مسيحا دمي به نغمه داود

دردم ناقوس ميزدي به كليساكاين همه آواز يار پرده نشين است

ورنه نخيزد ز پرده اين همه آواكيست ولي خدا مسمي محمد (ص)

مخفي و نورش برون ز پرده ي خفاجلوه او برتر از غياب و حضور است

نور خدا هر كجا بود توئي آنجايار در آغوش خلق و خلق چون مجنون

در پي ليلا هميشه باديه پيمااز مژه نزديكتر بچشم تو دلدار

وز دل و دلدار هر دو چشم تو اعميشرح دل ما حديث ماهي و آبست

كو همه در اب و آبرا شده جوياماه جمالي كه مشرقش زح احمد (ص)

زهره حسيني كه مطلعش دل زهرا (ع)نور حسيني نژاد و بدر حسن روي

مظهر اسماء حق كه آمده حسنيدايره ي دور علم و نقطه توحيد

مركز پرگار عقل و نقشه امضاءجلوه رويش صفاي خلوت معراج

طره مويش سواد ليلة اسراءمنصعق افتاده از شعاع جمالش

موسي عمران (ع) فراز سينه سيناآنكه در آدم دميد نفحه ادراك

كادم از او ربنا بگفت و ظلمناآنكه بفلكش چو نوح (ع) جسته تمسك

صنعت كشتي به قلب او شده القاءبدراتم نور تام نير اعظم

كرسي ذات البروج و كوكب انسيآنكه بذيلش كليم كرده توسل

وانكه خليلش زده است دم ز تولاآنكه چو فراز دار يهودان

كرده توجه به او فؤاد مسيحادر طلبش سر نهاده خضر بهامون

تا مگرش جويد از جزيره خضراءمعرفتش گر چه از اشاره برون است

ما به اشارت بيان كنيم وبه ايماشمش مضيئي كه هر چه پرده كشندش

راز جمالش فتد زپرده به افشاء