کد مطلب:280097 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:282

اشعار آية الله حكيم بارع كمپاني
همره باد صبا نافه ي مشك ختن است

يا نسيم چمن و بوي گل و ياسمن است

[ صفحه 593]

ديده ي دل شده روشن مگر اي باد صبا

همرهت پيرهن يوسف گل پيرهن استشد مشام دل افسرده غمگين خوشبوي

مگر از طرف يمن بوي اويس قرن استيا مسيحا نفسي مي رسد از عالم غيب

كه دل مرده دلان تازه تر از نسترن استاي نسيم سحري اين شب روشن چه شبي است

مگر امشب مه من شمع دل انجمن استيوسف مصر حقيقت كه دو صد يوسف حسن

نتوان گفت كه آن در ثمين را ثمن استمنشي دفتر انشاء قلم صنع خدا

ناظم عالم امكان به نظام حسن استآنكه در كشور ابداع مليك است و مطاع

و اندر اقليم بقاء مقتدر و مؤتمن استدل والا گهرش مخزن اسرار اله

ديده ي حق نگرش ناظر سر و علن استاي سليمان زمان پادشه عرش مكان

خاتم ملك تو تاكي به كف اهرمن استاي هماي ملا قدس و حمام جبروت

تا بكي روضه دين مسكن زاغ و زغن استاي رخت قبله توحيد و درت كوي اميد

تا بكي كعبه دلها همه بيت الوثن استدل بدريا زده از شوق جمالت الياس

خضر از عشق تو سرگشته ي ربع و دمن استاي زروي تو عيان جنت ارباب جنان

بي تو فردوس برين بر همه بيت الحزن است

[ صفحه 594]

اي كه در ظل تو كند گردون جاي

نوبت رايت اسلام برافراشتن استاي ز شمشير تو از بيم دل دهر دو نيم

گاه خونخواهي شاهنشه خونين كفن استاي ولي خداي عزوجل

بي مثل را جلالت تو مثلسرو بستان حيدر صفدر

نور چشمان احمد مرسلچون خدايت كسي نجسته نظير

چون رسولش كسي نديده بدلحرف تو رشك لؤلؤ منظوم

نطق تو متن ايت منزلراز هر كس به پيش علم تو فاش

مشكل هر كسي به پيش تو حلبانوال تو خلد يك ارزن

با جلال تو چرخ يك خردلاتقيا، را توئي به علم اعلم

اصفياء را توئي رفضل افضلچهره بگشا زپرده ي غيبت

باشد احكام تا به كي مختلمن شنيدم ز اوستا دانم

حرف خيرالكلام قل و دلشاهد گفته ام ز گفته ي حق

زهق الباطل است و جاء الحق