کد مطلب:282584 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:146

مقدمه
اهميت ويژه اي كه رهبري و اداره عادلانه جوامع بشري در زمان ما يافته، بيداري ملتهاي مظلوم و توجه بيشتري كه به حقوق اجتماعي انسان مي شود، بعلاوه نوميدي از اصلاحات واقعي توسط زمامداران قدرتمند جهان، همه عواملي است كه اعتقاد مسلمانان و بخصوص شيعه را درباره مصلح آخرالزمان ارج و جلوه اي تازه بخشيده و از صورت يك عقيده مذهبي مجرد، به گونه يك دلبستگي و آرمان عمومي خير انديشان و مردم ستمديده در آورده است. بازتاب فرهنگي اين اعتقاد و نياز اجتماعي، كتابهاي خرد و كلاني است كه در چند سال اخير نوشته شده، و وجود مهدي موعود اسلام را از نظر گاههاي مختلف مورد بحث و اثبات قرار داده است. با همه آثار مستند و ارزنده اي كه در اين موضوع منتشر گشته، جا دارد بحثي مستقل به توقيعات اختصاص داده شود، كه نامه هاي رسيده از امام غايب و نشاني[ صفحه 2]از وجود مقدسش مي باشد. كتابچه اي كه در برابر داريد نوشته ايست در اين باب و نگرشي است تازه به اين نامه ها و روشن كردن مفاد و مضمون آنها، كه اميد است در معرفي و شناخت بيشتر آن امام دادگر موثر باشد، و آگاهي ما را نسبت به مسووليتها و وظايفي كه داريم افزايش دهد 19 بهمن 1367 رجب 1409[ صفحه 3]