کد مطلب:282587 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:135

چگونگي پيدايش توقيعات
براي اينكه در انتساب توقيعات به امام زمان عليه السلام دچار ترديد نشويم، و مثلا آنها را ساخته دست شيادان يا ساده لوحي و زود باوري عوام نپنداريم، بايد مقدمات و موجبات پيدايش اين نامه ها را بدانيم. براي حصول اين مقصود لازم است نخست اشاره اي به اوضاع سياسي و روش حكام آن عصر بنمائيم تا علت غيبت و پنهان زيستي امام معلوم شود، آن گاه ضرورت وجودي نواب اربعه كه توقيعات توسط آنها به شيعيان مي رسيده نيز آشكار مي گردد. مي دانيم راه ارتباط شيعيان با امام غايب در مدت 69 سال نايبان چهارگانه حضرتش بوده اند، و به بيان ديگر حجت خدا مسووليت هدايت و امامت خود را از طريق اين سفيران عملي مي كرده، يعني با صدور توقيعات و پاسخ به پرسشها آثار رهبري و ارشادي اش به شيعيان مي رسيده. در تشريح آنچه ذكر شد مطالب زيرين - كه خود فشرده از بحثي[ صفحه 11]مفصل است - بيان مي شود. [1] .


[1] خليفه عصر يعني المعتمد علي الله (256 - 279) به همين جهت (يعني يافتن فرزند حضرت امام حسن عسكري) امر داد خانه امام و حجرات آن را تفتيش كردند، و جميع آنها را مهر نمودند، و عمال او در پي يافتن فرزند آن حضرت كوشيدند و زنان قابله را به تحقيق حال كنيزكان امام يازدهم گماشتند. (خاندان نوبختي، 107).