کد مطلب:282590 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:139

انتخاب و معرفي نايب
بديهي است كه هر گاه شرايط اجتماعي و اوضاع سياسي بطوري بود كه امام نمي توانست يا مصلحت نمي دانست آزادانه و مستقيما با پيروانش ارتباط برقرار كند، چاره اي جز انتخاب[ صفحه 17]نماينده و معرفي واسطه اي بين خود و مردم ندارد، تا به وسيله او مسووليت رهبري خود را انجام دهد و اين روشي است خرد پذير و متداول. اين كر از زمان امام دهم كما بيش اجرا شد و رفته رفته به ميزان افزايش سختگيريهاي حكام و ازدياد اختفا و پنهان زيستي امام فعاليت و وساطت نمايندگان نيز بيشتر شد، تا اينكه از شروع غيبت صغري كه سال 260 و وفات امام حسن عسكري (ع) بود وارد مرحله جديد و كامل خود گرديد و توقيعات - كه موضوع بحث ماست - نيز در اين مرحله و به همين دليل به وجود آمد. اكنون بايد به شناخت نواب اربعه بپردازيم، كه واسطه نشر توقيعات صادره از ناحيه مقدس امام زمان (ع) بودند، و تعدادي از توقيعات هم درباره خود آنهاست. اما پيش از آن بجاست كتب مرجع و ماخذ ما در نقل توقيعات معرفي شود، تا بر طبق روش علمي تحقيقات تاريخي به ارزيابي اسناد پرداخته باشيم. بنابر اين بحث آينده معرفي دو كتاب كهن سال ماخذ ماست.[ صفحه 18]