کد مطلب:282591 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

معرفي دو كتاب شامل توقيعات
اينك بايد به نقد دو ماخذي كه توقيعات را از آنها نقل مي كنيم بپردازيم، و نويسندگان آنها را نيز بشناسيم، تا جاي هيچ گونه ترديدي در اسناد ما بر جا نماند، و احتمال جعل توقيعات كاملا برطرف شود. روش علمي تحقيقات تاريخي بنابر اين روش - كه اخبار مذهبي را نيز شامل مي شود - بايد بر اسناد و مدارك كتبي كه از ناقلان و مولفان دانشمند موثق بر جا مانده، و در زمان وقوع حادثه يا نزديك بدان تحرير شده تكيه شود، بدين جهت نويسنده نيز به كتابهايي استناد مي نمايد كه در زمان غيبت صغري يا نزديك بدان نوشته شده، يا مولف مدتي بعد مي زيسته اما ماخذ اصيل دست اول را در اختيار داشته، و بدون واسطه از آنها نقل مي كند. در اين صورت احتمال تحريف و جعل بسيار ضعيف و در صورت اعتماد به نويسنده، ناوارد و نارواست. بر اين اساس دو ماخذي برگزيده شد كه واجد اين مزايا بود و توقيعات از اين دو نقل مي شود[ صفحه 19]مگر اندكي كه از اصول كافي - از كتب معتبر قديمي - نقل مي شود. نخستين آنها كمال الدين و تمام النعمه از محدث بزرگوار محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق مي باشد، و دومين كتاب الغيبه تاليف شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسي است. هر چند عظمت علمي و وسعت معلومات و تقواي اين دو دانشمند شيعي بحديست كه شهرت جهاني يافته اند، و نويسنده نيازي به بسط كلام در اين باب نمي بيند، اما براي اينكه مختصر اطلاعي از شرح حالشان پيدا كنيم و به شخصيت علمي و مجاهدات اين دو فقيه، و صحت و اهميت كتابشان بيشتر پي بريم، در اين باب اندكي دامنه سخن را گسترش مي دهيم.