کد مطلب:282601 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:139

آمادگي براي مرگ
از كارهاي قابل ذكر كه در شرح حال ابوجعفر نوشته اند واقعه اي است كه ابوالحسن علي بن احمد نقل مي كند: روزي بر محمد بن عثمان وارد شدم تا به وي سلام كنم. ديدم لوحي مقابل اوست و نقاش بر آن نقش مي كشد. و آياتي از قرآن بر آن مي نويسد و نامهاي ائمه عليهم السلام را بر اطراف آن ثبت مي كند. به او گفتم اي سرور، اين لوح چيست؟ به من گفت اين براي داخل قبرم مي باشد، و مرا روي آن مي گذارند، يا گفت: [1] به آن تكيه مي دهم. سپس افزود: من هر روز در قبر مي روم و يك جزء قرآن مي خوانم و بعد بالا مي آيم. راوي خبر گويد: گمان مي كنم ابوالحسن گفت: سپس محمد بن عثمان دست مرا گرفت و قبر خود را به من نشان داد و ياد آور شد: در فلان روز از فلان ماه از فلان سال به سوي خدا بر مي گردم و در اين قبر دفن مي شوم و اين لوح نيز با من خواهد بود. چون از نزدش بيرون رفتم آنچه را كه او درباره تاريخ فوتش گفته بود يادداشت كردم، و همواره منتظر آن بودم. چيزي نگذشت كه ابو - جعفر بيمار شد و درست در روز و ماه و سالي كه ذكر كرده بود فوت كرد و در آن قبر دفن شد. ابونصر هبه الله كه از راويان خبر مذكور است مي گويد از طريقي ديگر و حتي از ام كلثوم دختر ابوجعفر نيز اين خبر را شنيدم. [2] .[ صفحه 43]همين ابونصر گويد: به خط ابي غالب رازي نوشته اي يافتم كه محمد بن عثمان در آخر جمادي الاول سال 305 مرده است برخي سال 304 نيز نقل كرده اند. قبر او نزديك قبر مادرش در بغداد است. امروز بر آن بنايي استوار ساخته اند و مردم آن را زيارت مي كنند. [3] .[ صفحه 44]
[1] ترديد از راوي است. امانت او در نقل خبر قابل توجه است.

[2] كتاب الغيبه، 222.

[3] ماخذ پيشين، 223.