کد مطلب:282611 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

مختصري در پيامدهاي غيبت كبري
دانشمند مجاهد سيد محمد باقر صدر مي نويسد: انتقال از غيبت صغري به غيبت كبري، نشان دهنده اين واقعيت است كه هدفهايي كه از غيبت صغري وجود داشته بر آورده شده و با اين برنامه تدريجي، شيعه از آسيبي كه خلا ناگهاني امام وارده مي كرده رسته، و موقعيت شيعه بر اساس غيبت شكل گرفته است، تا اندك اندك مردم براي پذيرش نمايندگان عام امام آماده گردند. با اين انتقال نيابت و نمايندگي امام از دست افراد مشخص برگزيده به مجتهدين عهادل و بينا افتاد، و در كارهاي دين و دنيا پيروي از آنان لازم شد. [1] بدين ترتيب غيبت كبري امام دوازدهم سر آغاز تحولي مهم در تاريخ شيعه دوازده امامي شد، زيرا سرپرستي و رهبري شيعيان به عهده فقهاي[ صفحه 67]عادل - به عنوان نايب عام امام غايب - گذشته شد، و مردم مي بايست در شيوه برخورد با حوادث تازه و عمل به وظايف اجتماعي و احكام ديني از آنان كسب تكليف كنند، و در مبارزه علمي و عملي با دشمنان و حفظ جامعه اسلامي از مجتهدين بصير راهنمايي طلبند، و بلكه وظيفه نگهداري مسمين و شيعيان از خطر دشمنان در درجه اول با علماي ديني است كه وارثان انبيايند. اما دكتر جاسم حسين پيامدهاي سياسي - اجتماعي غيب را چنين شرح مي دهد: به نظر مي رسد غيبت امام دوازدهم در ارتباط نزديك با دو پديده مهم باشد: اول، با وقوع غيبت كبري اكثر قيامهاي شيعي بويژه از نوع زيدي بتدريج محو شد. دوم آنگاه كه ائمه (س) آشكارا در ميان پيروان خود زندگي مي كردند، پيوسته از فشارهاي حكومت در رنج بودند و حكومتها نيز نسبت به انگيزه هاي آنان مشكوك و بدبين و ناخشنود بودند. اما پس از غيبت كبري اين فشارها تا حدودي كاهش يافت، و فقهاي اماميه فعاليتهاي خود را بدون مواجهه با شرايط دشواري كه اسلافشان با آن روبرو بودند ادامه دادند. اين نكته انسان را به نظريه اي رهنمون مي سازد كه امامان در سراسر زندگي خودمي كوشيدند تا حق خود را براي رهبري جامعه اسمي با ابزار صحيح و مشرو به دست آورند. اين وظيفه با شروع غيبت كبري به اماميه محول شد تا تحت رهبري فقها بدان همت گمارند، وضعيتي كه تا كنون هم ادامه دارد. به عبارت ديگر تا آن زمان[ صفحه 68]كه مسلمانان آماده چنين دگرگوني سياسي و قيام امام غايب نباشند، انتظار مهدي (ع) دور خواهد بود. در طول اين غيبت وظيفه پيروان حضرتش بويژه فقها آن است كه جامعه را براي چنين تحولي آماده كنند... [2] .[ صفحه 69]
[1] امام مهدي، حماسه اي از نور، 70.

[2] تار سياسي غيبت امام دوازدهم، 241 - 242.