کد مطلب:282612 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:131

شماره توقيعات و تقسيم بندي آن
شماره توقيعات در دو كتاب مرجع ما جمعا 92 عدد مي باشد، كه پس از حذف آنچه مشترك هست 80 توقيع مي شود بدين شرح: در كتاب كمال الدين در بابي كه به ذكر توقيعات وارده از امام قائم عليه السلام اختصاص دارد، 49 توقيع و يك دعا نقل شده كه برخي كوتاه و بعضي طولاني است. اما شيخ طوسي در كتاب الغيبه در باب مخصوص توقيعات و مواضع ديگر 43 توقيع و خبر نقل مي كند، كه بعضي از آنها را از جمله معجزات امام غايب شمرده، و برخي ديگر توقيعات است كه با شرح موارد صدور آنها ذكر كرده و متضمن سرگذشتي است جالب توجه، و شماري ديگر دستخط امام زمان (ع) است كه به صورت منشور - فرمان سر گشاده عمومي - صادر شده، و شامل مباحث اصولي مذهب است و ترجمه بعضي از آنها در پايان اين بخش خواهد آمد. از اين 43 توقيع 12 عدد منقول از صدوق است كه بعضي عينا در كمال الدين ديده مي شود.[ صفحه 70]بنابر اين مجموع توقيعات غير مكرر در دو كتاب ماخذ ما 80 عدد مي باشد. ناگفته نماند بناي نويسنده در اين نوشتار استقصا و پي جويي براي جمع آوري همه توقيعات كه در كتب حديث و روايت آمده نبوده است [1] ، بلكه تكيه بر كهن ترين آثار است و نقل نمونه هايي چند در ارتباط با مقصود، كه آشنا كردن خوانندگان است با اين بخش از اخبار مذهبي و آثار برجا مانده از امام زمان (ع). اينك توقيات برگزيده را بر حسب موضوع دسته بندي كرده نقل مي كنيم، و در ابتدا اخباري را كه حاكي از آشنايي شيعه با خط و توقيع امام خود است مي آوريم.


[1] كتابي كه متعهد گردآوري و دسته بندي همه توقيعات - به روشي غير از اين نوشته - است با اين مشخصات انتشار يافه: كلمه الامام المهدي (ع)، تاليف آيه الله سيد حسن شيرازي، ترجمه دكتر سيد حسن افتخار زاده سبزواري، تنسيق، مقابله و تكميل حسن تاجري، شعبان 1407، نشر آفاق. كتابي كه ادعيه رسيده از آن امام را در بر دارد با اين مشخصات است: صحيفه المهدي عليه السلام، الشيخ عيسي الاهري، موسسه الغدير، 1406.