کد مطلب:282622 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:118

اهميت رهبري و مرجعيت در شيعه
آنچه در اين بخش ذكر شد حاكي از اهميت مساله رهبري شيعه و عنايت خاصي است كه ولي خدا به آن دارد، هم در جهت معرفي رهبران و مراجع ديني شايسته و امام گونه، هم در لعن و طرد و افشاگري نسبت به ادعاهاي دروغين مدعيان جاه طلب، كه دين الهي را سرمايه رياست و دنياداري خود مي نمايند. از آنجا كه مهمترين وظيفه امام - همچون پيامبر - هدايت و رهنموني است، و هيچ اقدام اجتماعي در هدايت مردم از گزينش و نصب رهبر صالح و پيشواي مصلح مهمتر نيست، بدين جهت امام غايب به اين امر مهم توجهي مخصوص مي فرموده كه نشانيهاي آن را در متن توقيعات - از شدت وحدت لحن كلام و تاكيد و تشديد بر صحت يا خيانت آنان - مي بينيم. اما مطلب قابل ذكر اين است كه بنابر مسووليت هدايتي امام كه همچنان ادامه دارد، عنايت و توجه خاص حضرتش در غيبت كبري و زمان ما نيز بايد به رهبري شيعه دوام داشته باشد، و پرچم[ صفحه 108]زعامت و قيادت امت را به علماي عامل و فقهاي عادل عطا كند. مروري اجمالي به تاريخ رهبري در شيعه و بزرگاني كه در هر عصر مسووليت اين كار مهم ديني - اجتماعي را بر عهده داشته اند دليل قاطع است كه در طول بيش از هزار سال غيبت كبري، دستي غيبي كساني را پرورش داده و تاييد كرده و در مواقع حساس و سرنوشت ساز به زعامت و مرجعيت رسانده، تا رعيت بي شبان و شيعه بي نگهبان نماند، همچنان كه در عصر ما به عنايات خاص حضرتش، ايمان راسخ و شجاعت كم نظير و رهبري قاطع امام خميني - كه تبعيت و همراهي انبوه مردم را همراه داشت - انقلاب اسلامي ايران را به پيروزي رساند، و در پهنه جهان آثار سياسي و ديني و فرهنگي شگرفي بر جا گذاشت، و زمينه شناخت تشيع علوي را كه همان اسلام ناب محمدي (ص) است - در همه ابعاد آن - فراهم كرد، و الحمد لله ولي النعم.[ صفحه 109]