کد مطلب:296290 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:254

نوع كساء


الف- عايشه [1] گويد:

حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم يك روز صبح در حالي كه عبايي موي سياه و نقش دار [2] بر دوش داشت، از منزل بيرون آمد [3] در اين هنگام حسن بن علي نزد آن جناب آمد و نبي اكرم او را زير عباي خود جاي داد، بعد از آن حسين آمد و با او زير عبا رفت، فاطمه آمد و او را هم زير عبا درآورد، و بعد از همه علي


آمد و او ر ا نيز در زير عبا جاي داد، سپس اين آيه ي شريفه را قرائت فرمود: اِنَّما يُريدُ اللَّهُ... [4] .

ب- امّ سلمه [5] گويد:

هنگامي كه آيه ي اِنَّما يُريدُ اللَّهُ... نازل شد رسول خدا صلي اللَّه و عليه و آله و سلم علي، فاطمه، حسن و حسين را نزد خود خواست و كساء (يا عبا)ي خيبري خود را بر سر آنها كشيد... [6] .


[1] عايشه دختر ابوبكر نخستين خليفه است كه حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم هجده ماه پس از هجرت به مدينه با وي ازدواج كرد. عايشه در سال 57 يا 58 و يا 59 درگذشت و ابوهريره بر او نماز گزارد و در بقيع دفن شد. كتاب احاديث عايشه.

[2] در روايت لفظ مرحَّل آمده يعني نقش جهاز شتران بر آن بافته شده بود. و در برخي روايات مرجَّل آمده يعني نقش ديگ غذا بر آن بافته شده بود و ميبدي آن را «غبايي پشمين سياه رنگ و ندوخته» معني كرده است. و شايد معناي آن عباي بافته شده از موي سياه باشد. (م).

[3] شايد مقصود عايشه آن است كه پيامبر با اين عبا از منزل او بيرون آمده و به منزل ام سلمه تشريف برده اند. (عطاردي).

[4] صحيح مسلم 7: 130، مستدرك حاكم 3: 147، سنن بيهقي 2: 149، تفسير طبري 22: 5، تفسير ابن كثير 3: 485، جامع الاصول 10: 101 و 102، تيسير الوصول 3: 297، درّ المنثور 5: 198 و 199.

[5] امّ سلمه هند دختر ابي اميه قرشي مخزومي است كه پس از درگذشت شوهر اولش ابوسلمة بن عبدالاسد به افتخار همسري حضرت رسول صلي اللَّه عليه و آله و سلم نائل شد. شوهرش ابوسلمه در اثر جراحتي كه در جنگ احد به او رسيد درگذشت. ام سلمه بعد از شهادت امام حسين عليه السلام در سال 60 درگذشت. حالات امّ سلمه در اسد الغابة و تقريب التهذيب آمده است.

[6] تفسير طبري 22: 6، تفسير ابن كثير 3: 485.