کد مطلب:296295 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:236

شرح و تفسير الفاظ آيه


راغب گويد: هر گاه گفته شود: «اَرادَ اللَّهُ» معناي آن اين است كه خداوند حكم فرمود كه اين مطلب انجام پذيرد و يا انجام نپذيرد.

و «رجس» يعني چيزي است كه انسان از آن تنفّر دارد. و رجس بر چهار نوع است: طبعي، عقلي، شرعي، و يا مجموع اين هر سه در يك چيز، مانند مردار و قمار و شرك كه مورد تنفر طبع و عقل و شرع مي باشند. [1] .

ثعالبي گويد: رجس به گناه و عذاب و پليديها و هرگونه نقصي گفته مي شود، و خداوند همه ي اين چيزها را از اهل بيت


زدوده است. [2] .

و در قرآن كريم در سوره ي مائده آيه ي 9: شراب، قمار، قرعه ي قمار، و در سوره ي حج:30: بتها، و در سوره ي انعام:145: مردار، خون جهنده، گوشت خوك، و در سوره ي انعام:125 و اعراف:71، عذاب، و در سوره ي توبه:95: منافقان، رجس و پليدي قلمداد شده اند.

اما معني «تطيهر» در اين آيه همان است كه در سوره ي آل عمران درباره ي مريم فرموده: وَ اِذْ قالَتِ المَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمينَ (42) «هنگامي كه فرشتگان گفتند: اي مريم خداوند تو را برگزيده و پاكيزه ات قرار داده و تو را بر زنان جهان امتياز بخشيده است.»

و «كساء» در اين حديث پوششي بوده مانند عبا كه آن را روي لباسها مي پوشيدند.


[1] مفردات راغب، ماده ي «رود» و «رجس».

[2] تفسير ثعالبي 228:3.