کد مطلب:296301 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:226

حديث كساء در كتابهاي شيعه


در فصل گذشته حديث كساء را از مدارك اهل سنت آورديم، زيرا در مقام احتجاج، اقرار و گواهي مخالف كارسازتر است. در اين بخش اين حديث را از مدارك شيعه نقل مي كنيم و چون مضمون روايات آنها با روايات گذشته همخوان است، متن برخي را كه نكات تازه اي دارد مي آوريم و بقيه را به اشاره برگزار مي كنيم.