کد مطلب:304385 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

راههاي اثبات توحيد
دانشمندان براي اثبات توحيد از سه راه علمي وارد شده اند كه به طور اجمال به آنها اشاره مي شود: 1. حكماي طبيعي از راه حركت پديده ها اثبات كرده و گفته اند: موجودات عالم، همه در حركت و تغييرند؛ يعني هيچ موجودي بر يك حال نمي ماند؛ بلكه همواره از حالي به حالي ديگر در مي آيد. بنابراين، ناگزير، حركت دهنده اي بايد باشد كه موجودات را در اين تحوّلات و دگرگوني ها بگرداند و تدبير كند و آن تدبير كننده و حركت دهنده كلّ عالم، بايد خود در حركت نباشد؛ و گرنه محتاج به ديگري خواهد بود كه او را بگرداند. پس آنكه همه موجودات را در اطوار گوناگون مي گرداند و خود، همواره ثابت و پايدار است، خداست. 2. متكلّمان از راه حدوث موجودات، به اثبات توحيد پرداخته اند و مي گويند: موجودات، همه حادث اند؛ يعني پس از نيستي پديد آمده اند. بنابراين، نيازمند علّتي هستند كه آنها را پديد آورد و آن علّت خود حادث نيست؛ وگرنه، نيازمند به علّت ديگر خواهد شد. پس آن علّتي كه همه موجودات را پديد آورده و خود، قديم است؛ يعني همواره بوده و خواهد بود، خداست. 3. فيلسوفان الهي از راه خود هستي وارد شده و مي گويند: هستي موجودات يا واجب است، يعني از خود آنهاست يا ممكن است؛ يعني از خود آنها نيست و در صورت دوّم، بايد مربوط به يك هستي باشد كه آن واجب است، يعني هستي، ذاتي آن است و آن خداست.