کد مطلب:304431 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:116

تمام نهادن پيمانه ها
وَ تَوْفِيَةَ الْمَكائيلِ وَ الْمَوازينِ تغييراً لِلْبَخْسِ؛ و براي حفظ حقوق ديگران از تباه شدن و حفظ اموال مردم از كاسته شدن، تمام نهادن پيمانه ها و ترازوها را [قرار داد]. بَخْس: به معناي كم فروشي و تباه كردن حقوق ديگران است. بدين روي، خداي تعالي، وفاي به ميزانها و پيمانه ها را مقرّر كرد، تا حقوق افراد، ضايع نگردد و در نهايت، جامعه به اختلال و بي نظمي در بُعد اقتصادي دچار نشود. يكي از اقدامهاي اساسي كه از سوي پيامبران الهي انجام گرفته است، مبارزه با كم فروشي و خيانت در اقتصاد بوده تا جامعه نابساماني نبايد و انتظام گيرد و دو قطب متضاد سرمايه دار پرخورِ ستمگر و تهيدستِ گرسنه ستمكش، به وجود نيايند و سرانجام، اجتماعشان به اختلال نگرايد:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. [1] پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد، و اموال مردم را كم مدهيد.


[1] سوره اعراف، آيه 85.