کد مطلب:3137 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:412

مسائلي كه قيافه اوليه خود را حفظ كرده اند
مسائلي كه قيافه اوليه خود را حفظ كرده اند

اكثر مسائل منطق، مبحث مقولات دهگانه، علل اربعه، تقسيمات علوم، تقسيم و تعديد قواي نفس از اين رديف مسائلند. البته مقصود اين نيست كه مسائل بالا دربست به صورت اول باقي مانده اند و هيچ گونه دخل و تصرفي در آنها به عمل نيامده است؛ بلكه مقصود اين است كه در مجموع، چهره و قيافه همان است كه بوده است و الّا مي دانيم كه ابن سينا تحقيقات بسيار ارزنده و بي سابقه اي در باب مقولات كرده است. ابن سهلان ساوجي مقولات را چهار مي داند نه ده. شيخ اشراق نيز قائل به پنج مقوله است، چهار مقوله اي كه ابن سهلان قائل است بعلاوه حركت. شيخ اشراق حركت را مقوله مستقل مي شمارد. بوعلي و صدرالمتألهين تحقيقي درباره جسم تعليمي دارند كه نتيجه اين است: تفاوت جسم تعليمي با جسم طبيعي به يك امر تحليلي عقلي برمي گردد يعني جسم تعليمي «عرض» خارجي جسم طبيعي نيست، بلكه «عارض» عقلي و تحليلي آن است، بلكه اساساً مقادير عموماً از صورت اعراض خارجي بيرون مي روند.

با همه اينها مقولات دهگانه ارسطويي هنوز شكل و قيافه قديم خود را حفظ كرده است.

در تقسيمات علوم نيز شيخ اشراق نظريات تازه اي ابداع كرده است ولي البته مورد قبول متأخران واقع نشده است.