کد مطلب:3139 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:454

تغيير محتوا
تغيير محتوا

يك سلسله مسائل است كه قدمت دارد ولي خالي از نوعي ابهام نبوده است. اين مسائل تدريجاً تشخص يافته و از ابهام خارج شده است و در حقيقت هر چند نام و عنوان همان است كه بوده است ولي محتوا تغيير كرده و دگرگون شده است. صورت تغيير يافته مسأله در فلسفه اسلامي طوري است كه به فرض به طرح كننده اولي و اصلي مسأله عرضه شود، مصداق «گر تو ببيني نشناسيش باز» است. به عقيده ما «مُثُل افلاطوني» از اين قبيل است. افلاطون نظريه خاصي دارد كه به نام «مثل افلاطوني» معروف است. ارسطو منكر آن است و در دوره اسلامي بوعلي سينا سخت بدان مي تازد و برعكس، شيخ اشراق آن را تأييد و اثبات مي نمايد. ميرداماد با اينكه مشّائي مسلك است طرفدار آن است و صدرالمتألهين سخت از آن دفاع مي كند و بوعلي را مورد حمله قرار مي دهد.

مجموعه آثاراستادشهيدمطهري، ج 5، ص: 31

ولي اگر به كتبي كه مستقيماً نظريه افلاطون را نقل كرده اند مراجعه كنيم، مي بينيم كه آنچه فلاسفه اسلامي به نام «مُثُل» آن را اثبات مي كنند با آنچه مورد نظر افلاطون بوده است، با همه قرابتها و شباهتها، تفاوت زياد دارد و حتي آنچه مثلًا شيخ اشراق طرفدار آن است با آنچه ميرداماد به اين نام مي خواند متفاوت است.