کد مطلب:320158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:382

سوره بقره آيات 35 و 36
و گفتيم: اي آدم، خود و زنت در بهشت جاي گيريد. و هر چه خواهيد، و هر جا كه خواهيد، از ثمرات آن به خوشي بخوريد. و به اين درخت نزديك مشويد، كه به زمره ستمكاران درآييد. (35) پس شيطان آن دو را به خطا واداشت، و از بهشتي كه در آن بودند بيرون راند. گفتيم: پايين رويد، برخي دشمن برخي ديگر، و قرارگاه و جاي برخورداري شما تا روز قيامت در زمين باشد. (36)