کد مطلب:320159 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

سوره اعراف آيات 19 تا 27
اي آدم، تو و همسرت در بهشت مكان گيريد. از هر جا كه خواهيد بخوريد ولي به اين درخت نزديك مشويد كه در شمار بر خويش ستم كنندگان خواهيد شد. پس شيطان آن دو را وسوسه كرد،... و آن دو را بفريفت و به پستي افكند. چون از آن درخت خوردند... پروردگارشان ندا داد: آيا شما را از آن درخت منع نكرده بودم و نگفته بودم كه شيطان به آشكارا دشمن شماست؟.... اي فرزندان آدم، شيطان شما را نفريبد، هم چنان كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون راند،.... ما شيطانها را دوستان كساني قرار داديم كه ايمان نمي آورند.