کد مطلب:326146 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:165

ميرزا حسين علي نوري مازندراني (ملقب به بهاء الله)
پس از مرگ باب، بنا به وصيت او، جواني هجده ساله به نام ميرزا يحيي معروف به صبح ازل، جانشين او شد. اين جوانك ناپخته و كم تجربه و ترسو، از عهده ي اداره ي امور بابيان بر نيامد و عملا زمام امر بابيان، به دست برادر بزرگترش ميرزا حسين علي نوري افتاد. همان كسي كه در ماجراي بدشت از كارگردانان اصلي داستان بود.

ميرزا حسين علي در دومين روز محرم سال 1233 ه.ق در تهران به دنيا آمد. پدرش ميرزا عباس نوري از منشيان زمان محمد شاه قاجار بود. ميرزا عباس در تعليم و تربيت فرزندان بسيار مي كوشيد و براي اين منظور از ميان دوستانش، براي آنان آموزگاران سر خانه مي آورد!

ميرزا حسين علي در سنين كودكي نزد پدر و بستگان و معلمين خصوصي، به فرا گرفتن علوم و فنون مقدماتي پرداخت و به اين سبب از رفتن به مدرسه بي نياز بود؛ با اين همه او نيز ميرزا علي محمد شيرازي (باب) داعيه ي اميت داشت و
خود را درس ناخوانده مي دانست [1] .

بعد از در گذشت باب، امير كبير، آن رادمرد ملي و هوشيار، كه به خطر بابيت و نقش ميرزا حسين علي در قضاياي باب، پي برده بود، اعلان داشت كه ميرزا حسين علي مبلغ 5 كرور تومان (يعني 25 ميليون ريال و معادل نيم برابر غرامت جنگ هاي ايران و روس) به خزانه ي كشور ايران خسارت وارد كرده است [2] به همين علت او را به عراق - كه مستعمره دولت عثماني بود - تبعيد كرد. پس از بركناري امير كبير از صدرات، ميرزا حسين علي به ايران بازگشت و بلافاصله طرح ترور ناصرالدين شاه به دست بابيان ريخته شد كه به فرجام نرسيد و به همين خاطر دست اندركاران اين ترور، از جمله ميرزا حسين علي دستگير شدند. عاملين ترور همگي كشته شدند.

[1] اسرار الآثار جلد يكم صفحه 191.

[2] قرن بديع جلد يكم صفحه 315 و جلد دوم صفحه 32.