کد مطلب:326154 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:153

انشعاب در بهائيت
بهائيان، شش سال بعد از مرگ شوقي، كنفرانسي از روساي بهائي هر كشور، در لندن تشكيل دادند و در آن اجتماع، نه نفر اعضاي مجلس بيت العدل موعود را انتخاب كردند و باب ولايت امر را كه عبدالبهاء پيشگويي كرده بود، تا ابد مسدود اعلام كردند و پس از آن، بيت العدل را در حيفا بر پا ساختند كه تا كنون نيز دائر است و اعضاي آن هر چند سال يك بار انتخاب مي شوند و بر اهل بهاء حكومت مي كنند.

دسته ي ديگر از پيروان شوقي، بيت العدل حيفا را با دلائل قوي بي اعتبار دانستند. از جمله دلائل اين است كه به نص الواح وصايا [مساوي وصيت نامه ي عبدالبهاء] ولي امر الله بايد رئيس دائمي و عضو ممتاز لا ينعزل بيت العدل باشد و بيت العدل بدون ولي امر، صلاحيت رهبري ندارد. سركرده ي اين گروه، «ميسون ريمي» از افراد مهم و برگزيده توسط شوقي بود كه اين گروه هم به نام او
«ريمي» ناميده شدند.

در اين هنگام جواني از بهائيان خراسان به نام جمشيد معاني ملقب به سماء الله در سرزمين اندونزي مدعي شد كه موعود كتاب اقدس است. وي همان دستاويزهايي را كه اهل بهاء براي اثبات عقايد خود دارند، براي خود فراهم كرد و اينك سمائي ها و ريمي ها در كشورهاي هند و پاكستان و ايران و اندونزي و امريكا پراكنده اند.