کد مطلب:369369 پنج شنبه 21 بهمن 1395 آمار بازدید:200

دعا برای فرزندانش
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام لولده علیهم‌السلام، از دعاهای امام (ع) است برای فرزندانش (ع).

محتوای دعا

امام (ع) در فراز آغازین دعا برای فرزندان می‌فرماید:

اللهم و من علی ببقاء ولدی، و باصلاحهم لی، و بامتاعی بهم، بار الهی بر من منت گذار به این نعمت که فرزندانم را باقی بداری (و عمر طولانی و با عز به آنها عطا کنی) و آنها را برای من صالح گردانی، و مرا به وجود آنها بهره‌مند و کامروا سازی.

سپس در بخش دیگر دعا، درخواستهای زیر را در جهت طول عمر و اصلاح و سعادتمندی در دنیا و آخرت فرزندان بیان می‌فرماید:

1- طول عمر، الهی امدد لی فی اعمارهم، خدای من عمر آنها را طولانی گردان.

2- صحت بدن و دین و اخلاق، و اصح لی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم، و بدنها و دینها و اخلاقشان را برای من نیکو گردان.

3- عافیت تن و جان، و عافهم فی انفسهم...، و تن و جانشان را عافیت ده.

4- زیادی رزق و روزی، و ادرر لی و علی یدی ارزاقهم، و روزیهایشان را برای من و به دست من فراوان گردان.

[صفحه 121]

5- نیکوکار و باتقوا و بابصیرت، و اجعلهم ابرارا اتقیاء بصراء، و آنان را نیکوکاران و پرهیزکاران و بینایان بابصیرت قرار ده.

6- شنونده و فرمانبردار، سامعین مطیعین لک، و شنوندگان (سخن راست و حق) و فرمانبرداران خودت قرار ده.

7- دوستدار دوستان خدا و دشمن دشمنان او، و لاولیائک محبین مناصحین، و لجمیع اعدائک معاندین و مبغضین، و (آنان را) دوستداران پنددهنده برای دوستانت، و دشمنان و کینه‌دار برای همه‌ی دشمنانت قرار بده. سپس با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان به ما می‌آموزد از خداوند درخواست کنیم که ما را در تربیت آنان یاری و کمک فرماید: و اعنی علی تربیتهم و تادیبهم و برهم، و مرا در تربیت و تادیب (راه پسندیده را به آنها نشان دادن) و نیکی کردن به ایشان یاری فرما. آنگاه با اشاره به نقشه‌ها و توطئه‌های شیطان، به ما می‌آموزد که برای حفظ شدن از وسوسه‌های شیطان دعا کنیم، و از خداوند بخواهیم که شیطان را بر ما غالب نکند.

اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانک حتی تحبسه عنا بکثره الدعاء لک، خدایا به توانایی خود او (شیطان) را از تسلط بر ما مغلوب نما تا به وسیله‌ی دعا خواندن بسیار (برای تو) او را از ما بازداری.

یکی از نقشهای دعا در زندگی انسان، سپر بودن آن در برابر حملات مشکلات و وسوسه‌های شیطان است، به طوری که در برخی روایات از دعا به سپر مومن تعبیر شده است. و امام (ع) نیز می‌فرماید کثرت دعا، به اراده‌ی خداوند و خواست او نقش باز دارنده‌ی شیطان را دارد. زیرا دعا تقویت کننده‌ی انسان است.

[صفحه 122]

آنگاه به ما می‌آموزد که از خداوند درخواست کنیم در زمره‌ی افراد زیر قرار بگیریم:

1- کسانی که به پناه بردن به خدا خو گرفته‌اند.

2- و در معامله با خدا سود برده‌اند.

3- و به عزت و توانائی خدا پناه برده‌اند.

4- و از فضل و بخشش خداوند روزی حلال بر ایشان فراخ گردیده.

5- و به وسیله‌ی خدا از ذلت و خواری به عزت و بزرگواری رسیده‌اند.

6- و از ظلم و ستم، به عدل و داد خدا پناه برده‌اند.

7- و به رحمت و مهربانی خدا از بلا و گرفتاری بهبودی یافته‌اند.

8- و به بی‌نیازی از خداوند، از فقر و بی‌چیزی توانگر شده‌اند.

9- و به ترس از خدا، از گناهان و لغزشها و نادرستیها نگاه داشته شده‌اند.

10- و به پیروی از خدا، به نیکی و راه راست و درست توفیق یافته‌اند.

11- و به قدرت خداوند، میان ایشان و گناهان، مانعی پدیدار شده که همه‌ی گناهان را ترک گفته‌اند.

12- و در جوار و همسایگی (رحمت و لطف خدا) آرمیده‌اند. (الساکنین فی جوارک)

و در پایان آنچه را برای خود و فرزندان و ذریه‌ی خویش درخواست فرموده برای همه‌ی مردان و زنان مسلمان و مومن از پیشگاه

[صفحه 123]

خداوند طلب نموده و می‌فرماید: و اعط جمیع المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات مثل الذی سالتک لنفسی و لولدی فی عاجل الدنیا و اجل الاخره، و مانند آنچه از تو برای خود و فرزندانم در دنیا و آخرت خواستم به همه‌ی مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان باایمان ببخش. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر مومنی که برای مومنین و مومنات دعا کند خدای عزوجل از هر مومن و مومنه‌ای که از اول روزگار گذشته یا آنکه تا روز قیامت آینده است مانند آنچه را که او برای ایشان دعا کرده به او باز می‌گرداند.

[صفحه 124]