کد مطلب:369371 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:170

دعا برای مرزداران
عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام لاهل الثغور، از دعاهای امام (ع) برای مرزداران (پاسداران مرزهای سرزمین اسلامی) می‌باشد.

محتوای دعا

امام سجاد (ع) در این دعا توجه ما را به کسانی جلب می‌کند که در پرتو نگهبانی و پاسداری آنها از حدود سرزمین اسلامی، امنیت و آرامش داخلی تامین می‌شود. امام (ع) در دعا به ایشان و نیز حفظ حدود و مرزهای اسلامی، عباراتی را بیان می‌کند و ابتدا جهت استجابت دعا، کلام خود را با صلوات بر پیامبر (ص) و آل او آغاز کرده می‌فرماید: و حصن ثغور المسلمین بعزتک، و اید حماتها بقوتک، و اسبغ عطایاهم من جدتک، و مرزهای مسلمانان را به عزت و جلال خود محفوظ بدار، و نگهبانان آن مرزها را به قوت و قدرت خود یاری فرما و عطایا و انعامشان را از توانگریت فراوان گردان. سپس در زمینه‌های زیر برای آنان (مرزداران) از خداوند درخواست یاری می‌کند:

1- افزایش تعداد آنها، و کثر عدتهم.

2- و برندگی اسلحه‌های ایشان، و اشحذ اسلحتهم.

3- و حفظ حدود و محل استقرار آنها، و احرس حوزتهم.

4- و محکم شدن اطراف لشکرگاه آنها، و امنع حومتهم.

[صفحه 129]

5- و پیوند دلها و هماهنگی و دوستی میان سپاهیان، و الف جمعهم.

6- و تدبیر امور ایشان، و دبر امرهم.

7- و تامین مستمر و پی‌درپی آذوقه‌ی ایشان، و واتر بین میرهم.

8- و به تنهایی، کارگزاری نمودن سختیهایشان، و توحد بکفایه مونهم.

9- و یاری کردن ایشان برای رسیدن به پیروزی، و اعضدهم بالنصر.

10- و نیرو دادن به آنها به وسیله‌ی صبر، و اعنهم بالصبر.

11- و اعطای دقت نظر به ایشان (در مقابل مکر و حیله دشمنان)، و الطف لهم فی المکر.

12- و آشنا کردن آنها به آنچه (از فنون و تدابیر جنگی و امور دین و دنیا) که نمی‌دانند، و عرفهم ما یجهلون.

13- و بصیرت دادن به سپاهیان به آنچه (مکر و فریب دشمنان) که نمی‌بینند، و بصرهم ما لا یبصرون.

آنگاه در فراز دیگر دعا برای هر یک از سپاهیان اسلام درخواستهای زیر را از خداوند بیان می‌فرماید:

1- فلقه الیسر، و هیئی له الامر، پس او را آسانی پیش آور و کار را برایش مهیا ساز.

2- و توله بالنجح، و پیروزی را برایش عهده‌دار شو.

3- و تخیر له الاصحاب، و بهترین یاران را برای او برگزین.

4- و استقوله الظهر، و به آنچه نیازمند است یاریش کن.

[صفحه 130]

5- و اسبغ علیه فی النفقه، و جیره‌اش را سرشار گردان.

6- و متعه بالنشاط، و او را به نشاط و خرمی بهره‌مند ساز.

7- و اطف عنه حراره الشوق، و گرمی آرزو را از او فرونشان.

8- و اجره من غم الوحشه، و او را از اندوه تنهائی برهان.

9- و انسه ذکر الاهل و الولد، و یاد زن و فرزند را فراموشش ساز.

10- و اثر له حسن النیه، و او را به حسن نیت راهنمائی کن.

11- و توله بالعافیه، و عافیت و تندرستی را برایش عهده‌دار شو.

12- و اصحبه السلامه، و سلامتی و رهائی از بلاها را همراهش گردان.

13- و اعفه من الجبن، و او را از ترس و سست‌دلی دور ساز.

14- و الهمه الجراه، و جرات و دلیری در دلش بیفکن.

15- و ارزقه الشده، و نیرومندی روزیش نما.

16- و ایده بالنصره، و با کمک و یاری (خود) او را یاری فرما.

17- و علمه السیر و السنن، و راهها (احکام جهاد) و روشها را به او بیاموز (سیرتها و سنتها را به او یاد بده).

18- و سدده فی الحکم، و در حکم کردن راه درست را به او بنما.

19- و اعزل عنه الریاء، و ریا و خودنمایی را از او دور کن.

20- و خلصه من السمعه، و او را از انجام کاری برای اینکه مردم بشنوند رها کن.

21- و اجعل فکره و ذکره و ظعنه و اقامته فیک و لک، و اندیشه و یاد و سفر کردن و ماندنش را در راه خود و برای (به دست آوردن رضا و خشنودی) خودت قرار بده.

[صفحه 131]

سپس امام (ع) برای سپاهیان اسلام آن هنگام که با دشمن روبرو می‌شوند دعا کرده و می‌فرماید:

1- فقللهم فی عینه، آنها را (دشمنان را) در پیش چشمش اندک نما.

2- و صغر شانهم فی قلبه، و مقام (دشمنان) را در دلش کوچک ساز.

3- و ادل له منهم، و او را بر آنان (دشمنان) پیروز گردان.

4- و لا تدلهم منه، و دشمنان را بر او چیره مگردان.

و در بخش دیگر دعا، امام (ع) برای افراد پشت جبهه دعا می‌کند، یعنی برای کسانی که با صرف مال و امکانات خود جبهه‌ی اسلام را یاری می‌کنند، به یاری خانواده‌ی سپاهیان اسلام می‌روند، یا در تامین وسایل مورد نیاز جبهه همکاری می‌کنند، یا در راه تقویت جبهه‌ی اسلام تبلیغ کرده، دیگران را به پیوستن به سپاه اسلام ترغیب می‌نمایند. و یا برای پیروزی سپاه اسلام دعا می‌کنند...

امام (ع) برای تمامی این افراد که به نوعی به جبهه اسلام کمک می‌کنند از خداوند می‌خواهد که اجر و پاداش سپاهیان اسلام در جبهه را عنایت بفرماید. و در خاتمه بر محمد (ص) و آل طاهرینش درود می‌فرستد.

[صفحه 132]