کد مطلب:369382 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:141

در عذرخواهی از داد خواهی‌های مردم بر اثر ستمی که به آنها رسیده است و از کوتاهی در ادای حقوق بندگان و طلب رهایی از عذاب آتش می‌باشد
 عنوان دعا چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام فی الاعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک رقبته من النار، از دعاهای امام (ع) در عذرخواهی از دادخواهی‌های مردم بر اثر ستمی که به آنها رسیده است و از کوتاهی در ادای حقوق بندگان و طلب رهایی از عذاب آتش می‌باشد.

محتوای دعا

امام (ع) در قالب دعا پاره‌ای از حقوق مومنین نسبت به یکدیگر را بیان می‌فرماید: اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، و من معروف اسدی الی فلم اشکره، خدایا من به درگاه تو عذر می‌خواهم از این که در حضور من به ستمدیده‌ای ظلمی رسیده باشد و من او را یاری نکرده باشم، و از اینکه معروفی (یعنی خیر و احسانی) از کسی به من رسیده باشد و من شکر او را به جا نیاورده باشم.

و در مورد پذیرش عذرخواهی می‌فرماید:

و من مسیئی اعتذر الی فلم اعذره، و از اینکه کسی نزد من از کار بدی عذر خواه آمده باشد و من عذرش را نپذیرفته باشم. و در بخش دیگر در مورد برطرف کردن مشکل اقتصادی و کمک به حاجتمندان می‌فرماید:

[صفحه 161]

و من ذی فافه سالنی فلم اوثره، و از اینکه فقیر و نیازمندی از من درخواست چیزی کند و من بر او ایثار و اعطا نکرده باشم.

و در مورد رعایت حقوق مومن می‌فرماید:

و من حق ذی حق لزمنی لمومن فلم اوفره، و از اینکه حقی از حقوق مومنی بر من لزوم یافته باشد و من اداء آن حق به حد کمال نکرده باشم.

و در مورد پوشش عیب مومن چنین اشاره می‌فرماید:

و من عیب مومن ظهر لی فلم استره، و از اینکه عیب کسی بر من آشکار شود و من آن عیب را نپوشانیده باشم.

آنچه از حقوق مومنین بر یکدیگر در این دعا بیان شده عبارتند از:

1- دفاع از مومن

2- شکر کردن در برابر احسان مومن

3- پذیرش عذرخواهی مومن

4- کمک به فقرا و مستمندان مومن

5- اداء حق مومن

6- پوشاندن عیوب مومن

[صفحه 162]