کد مطلب:369387 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:143

هنگامی که به هلال ماه نو نگاه می‌کرد
 عنوان دعاء چنین است:

و کان من دعائه علیه‌السلام، اذا نظر الی الهلال، از دعاهای امام (ع) است هنگامی که به هلال ماه نو نگاه می‌کرد.

محتوای دعا

دیدن هلال ماه به ویژه هلال ماه مبارک رمضان سفارش شده و دعاهایی از معصومین (ع) در این باره نقل شده که بعضی ویژه‌ی هلال ماه رمضان و بعضی در مورد دیدن هلال ماه در هر ماهی می‌باشد.

امام (ع) در ابتدای دعا خطاب به ماه به عنوان آفریده‌ی خدا و مطیع و فرمانبردار فرمان خدا، و یکی از مخلوقات او می‌فرماید:

ایها الخلق المطیع، الدائب السریع، المتردد فی منازل التقدیر، ای آفریده شده‌ی فرمانبردار، ای همیشه در حرکت پرشتاب، ای آمد و شد کننده در منازل و جاهایی که (برای آن) قرار داده شده.

قرآن مجید در سوره یس آیه 39 درباره‌ی ماه می‌فرماید: و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، و گردش ماه را در منزلهایی قرار دادیم تا اینکه مانند شاخه‌ی خرمای خشک شده‌ی کج گشته به منزل اول بازگردد.

آنگاه توجه ما را به این نکته جلب می‌فرماید که نورانیت ماه به اراده‌ی خداوند است، و اوست که به وسیله‌ی ماه تاریکیها را روشن می‌کند و می‌فرماید:

[صفحه 176]

آمنت بمن نور بک الظلم، و اوضح بک البهم، و جعلک آیه من آیات ملکه، و علامه من علامات سلطانه، ایمان آوردم به کسی (خدائی) که به وسیله‌ی تو تاریکیها را روشن کرد، و به سبب تو مشکلات امور را آشکار ساخت، و تو را از نشانه‌های استیلا و غلبه و پادشاهی خود و نشانه‌ای از نشانه‌های قدرت و توانائیش (بر همه چیز) قرار داد.

سپس به ما می‌آموزد که در آغاز ماه جدید این درخواستها را از پیشگاه مقدس الهی داشته باشیم:

1- خشنودی: و اجعلنا من ارضی من طلع علیه، و ما را از خوشنودترین کسی که هلال بر او طلوع نموده قرار ده.

2- پاکیزگی: و ازکی من نظر الیه، و نیز از پاکیزه‌ترین کسی که به سوی او نگاه کرده است.

3- پرستش خدا: و اسعد من تعبد لک فیه، و از نیکبخت ترین کسی که تو را در آن ماه پرستش می‌کند.

4- توبه: و وفقنا فیه للتوبه، و به ما در این ماه توفیق توبه عطا کن.

5- دوری از گناه: و اعصمنا فیه من الحوبه، و ما را از گناه در آن حفظ فرما.

6- شکر کردن: و اوزعنا فیه شکر نعمتک، و سپاسگزاری از نعمت خود را در دل ما انداز.

7- عافیت و سلامتی روحی و جسمی: و البسنا فیه جنن العافیه، و در آن ما را با پوششهای عافیت بپوشان.

8- اطاعت از خدا: و اتمم علینا باستکمال طاعتک فیه المنه، و به وسیله کامل کردن طاعت و فرمانبری از تو در آن، نعمت (خود) را بر ما کامل فرما.

[صفحه 177]