کد مطلب:369412 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:255

قسمت اول
 و کان من دعائه علیه السلام عند ختم القران
1-اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا ، وجعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته ، و فضلته علی کل حدیث قصصته
بار خدایا تو مرا بر ختم (خواندن از آغاز تا انجام) کتاب خودیاری نمودی (توفیق دادی) همان کتابی که آنرا نور و روشنائی فرستادی (که بوسیله آن گمراهی و رستگاری و حلال و حرام آشکار گردیده ، اشاره بفرمایش خدای تعالی س 4 ی 174» : وانزلنا الیکم نورا مبینا یعنی و بسوی شما نوری آشکار و تابان قرآن فرستادیم) و بر هر کتابیکه (به پیغمبران گذشته) نازل کردی گواه گردانیدی (تا بدرستی آن گواهی دهد ، اشاره بقول خدای تعالی س 5 ی 48» : و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا
لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه یعنی ما بر تو کتاب «قرآن شریف را بحق وراستی فرستادیم که کتابهائی را که در برابر آنست تصدیق نموده وبر «راستی و درستی آنها گواه است) و بر هر حدیث و سخنی که فرموده ای برتری داده ای (چون در آن اخبار امتهای گذشته و اخبارآینده و آنچه را که بندگان تا روز یامت بآن نیازمندند بپاکیزه ترین لفظ در نیکوترین نظم و ترتیب بیان شده است ، اشاره بقول خدای تعالی «س 39 ی 23» : الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها یعنی خدا نیکوترین حدیث و سخن را فرستاد که آن کتابی است که آیاتش در کمال فصاحت و اعجاز» شبیه و مانند یکدیگر است)
2-و فرقانا فرقت به بین حلالک و حرامک ، و قرانا اعربت به عن شرائع احکامک ، و کتابا فصلته لعبادک تفصیلا ، ووحیا انزلته علی نبیک محمد صلواتک علیه واله - تنزیلا
2-و آنرا فرقان و جدا کننده (بین حق و باطل) گردانیده ای که بوسیله آن حلال و حرام خود را از هم جدا کرده ای ، و قرآن وخوانده شده ای که بآن راههای احکامت را هویدا ساخته ای ، وکتاب و نوشته شده ای که آنرا برای بندگانت تفصیل و شرح داده ای( : بعضی در واجبات ، محرمات ، مستحبات ، مکروهات و مباحات ، و برخی در عقوبات ، اخلاق ، آداب و مواعظ ، و پاره ای در اخبارگذشته و آینده و درباره بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان ومانند آن) و وحیی که آنرا بر پیغمبرت محمد رحمتها و درودهای تو بر او و بر آل او باد فرستاده ای
3-و جعلته نورا نهتدی من ظلم الضلاله و الجهاله باتباعه ، و شفاء لمن انصت بفهم التصدیق
الی استماعه ، و میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانه ، و نور هدی لایطفا عن الشاهدین برهانه ، و علم نجاه لایضل من ام قصدسنته ، و لاتنال ایدی الهلکات من تعلق بعروه عصمته
3-و آنرا نور روشنائی گردانیدی که ما بپیروی از آن از تاریکیهای گمراهی (شرک ، کفر ، شک و نفاق) و نادانی (معاصی و شبهات) راه می یابیم ، و شفاء و بهبودی (بیماریها مانند نادانی بحق و نگرویدن بخدا و رسول و دوروئی) برای کسیکه فهمیدن آنرا از روی تصدیق و باور نمودن (نه از روی تکذیب و انکار) خواسته ، و برای شنیدنش خاموش گشته ، و ترازوی عدل که زبانه اش (آنچه میان شاهین ترازو است) از حق و درستی برنمیگردد ، و نور هدایت وراهنمائی که حجت و دلیل آن از گواهان (برای خدا به توحید ویگانگی او و برای انبیاء بتصدیق آنها) خاموش نمیشود (زیرا قرآن بزرگترین برهان و دلیل ایشان است بر آن) و نشانه نجات و رهائی(از بدبختیها) که هر کس قصد طریقه و روش آن کند گمراه نمیگردد ، و بهر که خود را بدستاویز عصمت و نگهداری آن بیاویزد و مهالک و تباهیها (بدبختیها و گرفتاریهای دنیا و آخرت)دست نیابد .
4-اللهم فاذ افدتنا المعونه علی تلاوته ، و سهلت جواسی السنتنا بحسن عبارته ، فاجعلنا ممن یرعاه حق رعایته ، ویدین لک باعتقاد التسلیم لمحکم ایاته ، و یفزع الی الاقرار بمتشابهه ، و موضحات بیناته
4-بار خدایا چون ما را بر خواندن قرآن کمک عطا کردی ، وسختی (فصیح نبودن) زبانهای ما را به نیکویی عبارت و بیان آن آسان گردانیدی ، پس ما را از کسانی قرار ده که آنرا چنانکه شایسته حفظ و نگهداری آنست
نگاه میدارند (بدستورهای آن عمل میکنند) و ترا اطاعت مینمایند باعتقاد و باور داشتن تسلیم و گردن نهادن در برابر آیات محکمه آن (آیاتیکه معنی آن بی احتمال آشکاراست) و به اعتراف به متشابه (آیاتیکه معنی آن آشکار نیست) ودلیلهای روشن آن پناه ببرند (ایمان میآورند)
5-اللهم انک انزلته علی نبیک محمد - صلی الله علیه واله مجملا ، و الهمته علم عجائبه مکملا ، و ورثتنا علمه مفسرا ، و فضلتنا علی من جهل علمه ، و قویتنا علیه لترفعنافوق من لم یطق حمله
5-بار خدایا تو قرآن را بر پیغمبرت محمد - خدا بر او و آل اودرود فرستد بطور اجمال (بی تفصیل و شرح) فرستادی و دانش بشگفتیها (رازها)ی آنرا بطور کامل بآنحضرت الهام نمودی ، و علم و دانش بآنرا با تفسیر و توضیح بما (آل محمد علیهم السلام)میراث دادی (انتقال نمودی) و ما را بر کسی (همه امت) که بعلم آن نادان است برتری بخشیدی ، و بر (فهم ظاهر و باطن و اطلاع باسرار و عجائب و اصطلاح و عمل بمقتضای) آن توانائی دادی تابر کسیکه طاقت زیر بار رفتن آنرا نداشت (نمیتوانست معنی آنرادریابد) شرافت و بزرگی دهی (سید جلیل علی ابن طاووس -رحمه الله فرموده : شایسته است فرمایش امام علیه السلام : وررثتناعلمه و فصلتنا و مانند آن بالفاظی که مناسب حال خواننده دعااست عوض شود ، مرحوم سید علیخان در شرح صحیفه پس ازنقل کلام سید فرمود : شایسته تر عوض کردن ضمیر است و بس ، پس گفته میشود : وورثت اوصیاءه علمه مفسرا ، و فضلتهم علی من جهل علمه ، و قویتهم علیه لترفعهم فوق)
6-اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله ، و عرفتنا برحمتک شرفه و فضله ، فصل علی
محمدن الخطیب به ، و علی آله الخزان له ، و اجعلنا ممن یعترف بانه من عندک حتی لایعارضنا الشک فی تصدیقه ، و لایختلجنا الزیغ عن قصدطریقه
6-بار خدایا ، همچنانکه دلهای ما را نگاهدارندگان قرآن قراردادی ، و برحمت خود بزرگی و برتری آنرا بما شناساندی ، پس برمحمد که بآن خطبه خواند و (مردم را) پند داد ، و بر آل او گنجینه داران (نگهداران) آن درود فرست ، و ما را از کسانی قرار ده که اعتراف دارند آن از جانب تو است تا در تصدیق و باور نمودن آن شک و دودلی بما روی نیاورد ، و لغزشی ما را از راه راستش بازنداشته و جدا نسازد .
7-اللهم صل علی محمد و اله ، و اجعلنا ممن یعتصم بحبله ، ویاوی من المتشابهات الی حرز معقله ، و یسکن فی ظل جناحه ، و یهتدی بضوء صباحه ، و یقتدی بتبلج اسفاره ، و یستصبح بمصباحه ، و لایلتمس الهدی فی غیره
7-بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از کسانی قرارده که بریسمان (یا عهدوپیمان) قرآن چنگ میزنند ، و از چیزهائیکه مانند یکدیگرند و بهم اشتباه میشوند (که حق در آنها از باطل شناخته نگردد) بپناهگاه محکم و استوارش پناه میبرند ، و در سایه بال (حمایت و نگهداری) آن آرام گیرند ، و بروشنی بامدادش راه مینمایند ، چنانکه بروشنی صبح چیزهای پوشیده بتاریکی شب آشکار میشود ، همچنین از راهنمائی قرآن بحقائق پنهان شده درتاریکی جهل و نادانی دست مییابند) و بدرخشیدن روشنائی آن اقتدا میکنند (از احکام و دستورهای آن پیروی مینمایند) و ازچراغ آن چراغ میافروزند (بوسیله آن بحقائق و علوم پی میبرند) وهدایت
و رستگاری را در غیر آن (بگمان اینکه حق و درست آنست) نمیطلبند (زیرا طلب هدایت در غیر قرآن کفر و گمراهی است ، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده : کسیکه هدایت رادر غیر قرآن بطلبد خداوند او را گمراه گرداند) .
8-اللهم و کما نصبت به محمدا علما للدلاله علیک ، وانهجت باله سبل الرضا الیک ، فصل علی محمد و اله ، واجعل القران وسیله لنا الی اشرف منازل الکرامه ، و سلمانعرج فیه الی محل السلامه ، و سببا نجزی به النجاه فی عرصه القیمه ، و ذریعه نقدم بها علی نعیم دار المقامه
8-بار خدایا همچنانکه بوسیله قرآن (که بزرگترین معجزات است) محمد (صلی الله علیه وآله) را برای دلالت و راهنمائی بر(شناسائی و بی هتمائی) خویش نشانه بر پاداشتی ، و بآل او(اوصیاء آنحضرت) راههای رضا و خوشنودی بسوی خود را آشکارساختی ، پس بر محمد و آل او درود فرست ، و قرآنرا برای مادستاویز رسیدن بگرامیترین منزلهای ارجمند قرار ده ، و نردبانیکه برای رسیدن بجایگاه سلامت و بی گزند(بهشت) بر آن بالارویم ، وسببی که بآن رهائی (از عذاب و کیفر) در عرصه و فراخی قیامت راپاداش یابیم ، و وسیله ای که بآن بر نعمت فراوان سرای اقامت وماندن (بهشت) درآئیم .
9-اللهم صل علی محمد و اله ، واحطط بالقران عنا ثقل الاوزار ، وهب لنا حسن شمائل الابرار ، واقف بنا اثارالذین قاموالک به اناء اللیل و اطراف النهار حتی تطهرنامن کل دنس بتطهیره ، و تقفوبنا اثار الذین استضاؤابنوره ، ولم یلههم الامل عن العمل فیقطعهم بخدع غروره
9-بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و بوسیله قرآن بارسنگین گناهان
را از ما بیانداز ، و خوهای نیکوی نیکوکار آن را بماببخش ، و ما را پیرو نشانه ها (راهها)ی کسانی بگردان که در ساعات شب و بامداد و شام قرآن را برای تو بپاداشتند (در خواندن و عمل بآن کوشش مینمودند) تا بسبب پاک کردن (رفتار طبق اوامر ونواهی و سائر دستورهای) آن ما را از هر چرکی (گناهان) پاک نمائی (بیامرزی) و پیروی نشانه های کسانی گردانی که بروشنائی(راهنمائی) قرآن روشنی (راه رستگاری) جستند ، و آرزو (ی طول عمر و جمع مال و مانند آن) آنها را از کار (بندگی) باز نداشته که بفریبها (جور و واجورها)ی فریبش آنانرا فرا گرفته تباه (بدبخت)گرداند .
10-اللهم صل علی محمد و اله ، و اجعل القران لنا فی ظلم اللیالی مونسا ، و من نزغات الشیطان و خطرات الوساوس حارسا ، و لاقدامنا عن نقلها الی المعاصی حابسا ، ولالسنتنا عن الخوض فی الباطل من غیرما افه مخرسا ، ولجوارحنا عن اقتراف الاثام زاجرا ، و لماطوت الغفله عنامن تصفح الاعتبار ناشرا ، حتی توصل الی قلوبنا فهم عجائبه ، وزواجر امثاله التی ضعفت الجبال الرواسی علی صلابتها عن احتماله
10-بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و قرآن را برای ما درتاریکیهای شب (که در آن وحشت و ترس پیش آید) مونس و آشنا ، و از تباهکاریهای شیطان (برانگیختن او انسانرا بر آنچه سزاوارنیست) و از دردل گذراندن اندیشه های بد حافظ و نگاهدارنده ، وبرای گامهای ما از بردنشان ما را بسوی گناهان ، بازدارنده ، و برای زبانهامان از فرو رفتن در باطل و نادرستی (دروغ ، بیهوده و بیجاسخن گفتن) بی آنکه از مرض و بیماری باشد گنگ کننده ، و برای انداممان
از بجا آوردن گناهان منع کننده ، و برای تامل و اندیشه درعبرت و پند گرفتن (از گرفتاران باعمال و کردار خویش) که غفلت و فراموشی ما آنرا در هم پیچیده گشاینده گردان تا فهم و دانستن شگفتیها (علوم و مواعظ و حکم) و مثلها و داستانهای منع کننده(از گناهان) آنرا ، که کوههای استوار با سختی آنها از زیر بار رفتن آن ناتوانند ، بدلهای ما برسانی (اشاره بفرمایش خدای تعالی «س 59ی 21» : لو انزلنا هذا القران علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون یعنی اگراین قرآنرا بر کوهی میفرستادیم میدیدی که کوه «با بزرگی وسختی از ترس خدا فروتن و شکافته و از هم ریخته میگشت ، واین مثلها را برای مردم میزنیم امیدوار باش که ایشان تفکر واندیشه نمایند «در این بیان توبیخ و سرزنش است بر سختدلی انسان و فروتنی نکردن او هنگام خواندن قرآن و اندیشه نکردنش برای آنچه در آنست )