کد مطلب:369413 جمعه 22 بهمن 1395 آمار بازدید:259

قسمت دوم
 11-اللهم صل علی محمد و اله ، و ادم بالقران صلاح ظاهرنا ، و احجب به خطرات الوساوس عن صحه ضمائرنا ، واغسل به درن قلوبنا و علائق اوزارنا ، واجمع به منتشر امورنا ، واروبه فی موقف العرض علیک ظماهواجرنا ، واکسنابه حلل الامان یوم الفزع الاکبر فی نشورنا
11-بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و بوسیله قرآن خیر ونیکی و آراستگی برون ما را ثابت و پابرجا گردان ، و در دل گذراندن ا ندیشه های بد را از سلامتی درونهای ما بازدار ، و چرکی دلهامان (غفلت ، نادانی ، سختی و مانند آن ها) و علاقه ها و وابستگی گناهانمان را بشوی (از میان ببر) و کارهای پراکنده شده
ما رافراهم آور ، و در جای صف بستن و بیک رشته درآمدن درپیشگاهت (روز رستاخیز) تشنگی ما را در جاهای بسیاری گرم سیراب نما ، و در روز ترس بزرگ (روز قیامت) هنگام زنده شدنمان ما را بجامه های امان و زنهار (از آتش دوزخ) بپوشان
12-اللهم صل علی محمد و اله ، واجبر بالقران خلتنا من عدم الاملاق ، وسق الینابه رغد العیش و خصب سعه الارزاق ، و جنبنا به الضرائب المذمومه و مدانی الاخلاق ، واعصمنابه من هوه الکفرو دواعی النفاق حتی یکون لنا فی القیمه الی رضوانک و جنانک قائدا ، و لنا فی الدنیا عن سخطک و تعدی حدودک ذائدا ، و لما عندک بتحلیل حلاله و تحریم حرامه شاهدا
12-بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و بوسیله قرآن فقر وبی چیز ما را بنداشتن احتیاج و نیازمندی اصلاح فرما ، و گشایش زندگانی و بسیاری فراخی روزیها را بسوی ما روان گردان ، و ما رااز خوهای نکوهیده و اخلاق پست دور نما ، و از دره گود کفروچیزهائی که نفاق و دوروئی را پیش آورد نگاهدار ، تا در روزرستاخیز قرآن ما را بسوی خوشنودی و بهشت تو کشاننده ، و دردنیا از خشم (دوری رحمت) تو و تجاوز و گذشتن از احکام تو بازدارنده ، و برای آنچه در حکم تو است بحلال دانستن حلال آن وحرام شمرده حرام آن گواهی دهنده باشد .
13-اللهم صل علی محمد و اله ، و هون بالقران عندالموت علی انفسنا کرب السیاق ، و جهد الانین ، و ترادف الحشارج اذا بلغت النفوس التراقی ، و قیل من راق ؟ وتجلی ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب ، و رماهاعن قوس المنایا باسهم وحشه
الفراق ، و داف لها من ذعاف الموت کاسا مسمومه المذاق ، و دنا منا الی الاخره رحیل و انطلاق ، و صارت الاعمال قلائد فی الاعناق ، و کانت القبور هی الماوی الی میقات یوم التلاق
13-بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و بوسیله قرآن هنگام(رسیدن) مگر اندوه جان کندن و سختی ناله کردن و پی درپی بودن ناله های وقت جان کندن (یا پی درپی بودن غرغره ها و بشمار افتادن نفسهای در وقت جان سپردن) را بر ما آسان فرما آنگاه که جانهابچنبرهای گردن رسد (گفته اند : از لطف و توفیق خداوند متعال است ببندگان که فرشته مرگ را در گرفتن جانها امر فرموده ازانگشتهای پا شروع نماید آنگاه تدریجا و کم کم ببالا آید تا بسینه وگلو رسد برای اینکه بنده در اینمدت بتواند از روی دل بخدا روآورد و وصیت و توبه نماید پیش از آنکه عالم دیگر را بچشم ببیندو روحش از بدن بیرون شود که از این راه امید به نیکوئی پایان کاراو میباشد) و گفته شود کیست افسونگر ؟ (یاران و خویشان محتضرو مرگ رسیده گویند : کیست دعا خواند که این بیمار بهبودی یابد ؟یا کیست که بتواند این انسانرا که نزدیک مردن است بافسون بهبودی دهد ؟ کسی نیست و نمیتواند ! یا برخی از فرشتگان گویند : کدام یک از شما فرشتگان روح این محتضر را بالا می برید ، فرشتگان رحمت یا فرشتگان عذاب ؟ این جمله از دعا اقتباس ازقول خدایتعالی است «س 75 ی 26» : کلا اذا بلغت التراقی «ی 27»و قیل من راق یعنی چنین نیست «که دنیا خواهان دل بر دنیا توانندنهاد و از آخرت غفلت نمایند» چون جانشان بچنبر گردن رسد وگفته شود :
کیست افسونگر «به دعا یا طبیب و بهبودی دهنده به دواء») و فرشته مرگ برای گرفتن آن جانها از پرده های پنهانیها (ی از عقل و علم بشر) آشکار گردد ، و آنها را بتیرهای ترس فراق وجدائی (از دنیا) از کمان مرگها بزند ، و برای آن جانها جامی راکه زهر آلود است چشیدن از آن از زهر مرگ آمیخته سازد ، و کوچ کردن و روان شدن ما (از دنیا) بسوی آخرت نزدیک شود ، و اعمال و کردارها (مانند) گردن بندهایی در گردنها گردد (اشاره بقول خدایتعالی «س 17 ی 13» : و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه یعنی و عمل هر انسانی را «هر که باشد» در گردن او واجب و لازم گردانیدیم «عملش با او است و مانند گردن بند هرگز از او جدانمیشود») و تا وعده گاه روز بهمرسیدن (روز قیامت که جانها بابدنها ، یا اهل آسمان با اهل زمین ، یا ستمگر با ستمکشیده یا غیرآنها که خدا میداند بهم رسند) گورها آرامگاه باشد .
14-اللهم صل علی محمد و اله ، و بارک لنا فی حلول دارالبلی ، و طول المقامه بین اطباق الثری ، و اجعل القبوربعد فراق الدنیا خیر منازلنا ، و افسح لنا برحمتک فی ضیق ملاحدنا ، و لا تفضحنا فی حاضری القیمه بموبقات اثامنا
14-بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و فرود آمدن بخانه کهنه (از هم ریخته : قبر) و بسیار ماندن در میان طبقه های خاک رابرای ما مبارک و نیکوساز ، و قبرها را پس از مفارقت و جدائی ازدنیا برای ما (تا رسیدن بهشت) بهترین منزلها قرار ده (رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرموده : قبر نخست منزل از منزلهای آخرت است
اگرکسی از آن نجات و رهائی یافت پس از آن آسانتر از آنست ، و اگرنجات نیافت پس از آن سختتر از آنست) و تنگی لحدهامان(شکافتگیهای قبر) را بوسیله رحمت و مهربانیت گشاده گردان ، وما را در میان گروه بسیاری که در قیامت حاضر میشوند بگناههای تباه سازنده مان رسوا مکن
15-و ارحم بالقران فی موقف العرض علیک ذل مقامنا ، و ثبت به عند اضطراب جسر جهنم یوم المجاز علیها زلل اقدامنا ، و نور به قبل البعث سدف قبورنا ، و نجنا به من کل کرب یوم القیمه و شدآئد اهوال یوم الطامه
15-و بوسیله قرآن در جای صف بستن و بیک رشته درآمدن دربرابر تو برخواری مقام و مرتبه ما رحم فرما ، و هنگام لرزیدن پل دوزخ در روز گذشتن از آن لغزش گامهای ما را ثابت و پابرجا بدار(اخبار بسیار از ائمه معصومین علیه السلام رسیده : روز قیامت پلی برروی دوزخ کشیده میشود که اول آن موقف و جای ایستادن برای حساب و وارسی است و آخر آن بر در بهشت است ، هر که خدا رااطاعت کرده از آن میگذرد و به بهشت میرود و هر که او را معصیت نموده از دو سمت آن بآتش میافتد ، و در وصف آن رسیده : که از موباریکتر و از شمشیر برنده تر است ، و مؤمن مانند برق تندرو از آن میگذرد ، و در بعض اخبار رسیده : صراط و پل دوزخ میلرزد واهلش را میلرزاند بطوریکه مفاصل و پیوندهای اندام ایشان بهم زده میشود ، و مردم مانند مورچه های ریز در آتش میافتند ، و جزکسی را که خدا رحم میکند از آن رهائی نمییابند) و پیش ازبرانگیختن (زنده شدن
در قیامت) تاریکی قبرهای ما را روشن فرما ، و ما را روز رستاخیز از هر اندوهی و از ترسهای سخت روزقیامت (که مصیبت و سختی آن بالاترین مصائب و سختیها است)نجات ده
16-و بیض وجوهنا یوم تسود وجوه الظلمه فی یوم الحسره و الندامه ، و اجعل لنا فی صدور المؤمنین ودا ، ولا تجعل الحیوه علینا نکدا
16-و روهای ما را سفید (شادمانمان) گردان روزیکه روهای ستمگران سیاه میشود (افسرده میگردند) در روز افسوس وپشیمانی گمراهان ، (اشاره بقول خدای تعالی «س 19 ی 39» : وانذرهم یوم الحسره یعنی ایشانرا از روز پشیمانی «روز قیامت بترسان) و برای ما در دلهای اهل ایمان محبت و دوستی قرار ده(اشاره بقول خدای تعالی «س 19 ی 96» : ان الذین امنوا و عملواالصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا یعنی همانا آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند بزودی خداوند بخشاینده برای ایشان «در دلهای مؤمنین محبت و دوستی قرار میدهد«چنانکه در دلهای دشمنانشان رعب و ترس میافکند») و زندگی رابر ما سخت و دشوار مگردان
17-اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما بلغ رسالتک ، وصدع بامرک ، و نصح لعبادک
17-بار خدایا بر محمدصلی الله علیه وآله وسلم بنده و فرستاده خود درود فرست ، همچنانکه پیام ترا رسانید ، و فرمانت را بصدای بلند و آشکارا بیان کرد (اشاره بقول خدای تعالی «س 15 ی 94» : فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین یعنی پس بصدای بلند و آشکارا آنچه را که بآن ماموری برسان و ازکفار رو بگردان) و بندگانت را پند داد (که براه حق درآیند)
18-اللهم اجعل نبینا - صلواتک علیه و علی اله یوم القیمه اقرب النبیین منک مجلسا ، و امکنهم منک شفاعه ، و اجلهم عندک
قدرا ، و او جههم عندک جاها 18بار خدایا پیغمبر ما را - درودهای تو بر او و آل او باد روزرستاخیز از جهت مرتبه و مقام نزدیکترین پیغمبران بخود ، و ازجهت شفاعت و میانجیگری (از گناهکاران امت) برترین ایشان ، واز جهت قدر و منزلت بزرگترین آنها ، و از جهت جاه و جلال آبرومندترین آنان نزد خود قرار ده
19-اللهم صل علی محمد و ال محمد ، و شرف بنیانه ، وعظم برهانه ، و ثقل میزانه ، و تقبل شفاعته ، و قرب وسیلته ، و بیض وجهه ، و اتم نوره ، وارفع درجته
19-بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست ، و بنا و ساختمان او را بلند کن (دین مقدسش را بر همه ادیان برتری ده) و دلیل او(قرآن کریم) را بزرگ گردان (بر همه آشکارساز) و ترازوی(حسنات) او را سنگین نما ، و شفاعتش را (درباره گنهکاران) بپذیر ، و منزلتش را (نزد خود) نزدیک ، و رو سفیدش (شادمانش)فرما و نورش را کامل (دینش را در همه جای جهان منتشر) ساز ، ودرجه و مرتبه اش را بالا بر
20-و احینا علی سنته ، و توفنا علی ملته وخذ بنامنهاجه ، واسلک بنا سبیله ، و اجعلنا من اهل طاعته ، و احشرنا فی زمرته ، و اوردنا حوضه ، واسقنابکاسه
20-و ما را بر طریقه و روش او زنده بدار ، و بر دین او بمیران ، ودر راه آشکارش سیرده ، و براه و طریقه اش ببر ، و از فرمانبران اوقرار ده ، و در گروه او گردآور ، و بحوض او (نهری که خدای تعالی در بهشت بآنحضرت عطا فرموده و برگزیدگان امت روز
قیامت درآن وارد میشوند) واردساز ، و ازجام آنحوض سیراب گردان
21-و صل اللهم علی محمد و اله ، صلوه تبلغه بها افضل ما یامل من خیرک و فضلک و کرامتک ، انک ذورحمه واسعه ، و فضل کریم
21-و درود فرست - بارخدایا بر محمد و آل او درودی که بوسیله آن او را ببهترین نیکی و بخشش و بزرگواریت که امیدوار است برسانی ، زیرا تو دارای رحمت گشاده و بخشش بزرگی (که فنا ونیستی و گم شدن در آن راه ندارد)
22-اللهم اجزه بما بلغ من رسالاتک ، وادی من ایاتک ، ونصح لعبادک ، و جاهد فی سبیلک ، افضل ما جزیت احدامن ملائکتک المقربین ، و انبیائک المرسلین المصطفین ، و السلام علیه و علی اله الطیبین الطاهرین و رحمه الله وبرکاته .
22-بار خدایا او را در برابر اینکه پیغامهای ترا رسانید ، و آیات(قرآن مجید ، یا نشانه های پروردگاری و یگانگی) ترا اداء نمود(مردم را بآن راهنمائی کرد) و بندگانت را پند و اندرز داد ، و در راه تو (بدست و زبان) کوشش و کارزار کرد پاداش ده ، به بهترین پاداشی که بیکی از فرشتگانیکه از خواص و نزدیکان درگاه توهستند ، و پیغمبران فرستاده شده برگزیده خود داده ای ، و درود ومهربانی و نیکیهای بسیار خدا بر او و بر آل او که (از چرکی جهل ونادانی) پاکیزه و (بعلم و ایمان آراسته و از پلیدی میلاد و آلودگی معاصی و فساد) پاک اند .