کد مطلب:369513 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:259

نیایش پنجم [1]
 (2) ای خداوندی که عجایب عظمت تو پایان نپذیرد، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از سرگرایی در برابر عظمت خود بازدار.

(3) ای خداوندی که زمان فرمانرواییت را نهایتی نیست، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از مکافات عقوبت خویش رهایی بخش.

(4) ای خداوندی که خزاین رحمتت فنا نشود، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از رحمت خویش نصیبی ده.

(5) ای خداوندی که دیدگان از دیدارت فرومانند، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را به مقام قرب خود نزدیک ساز.

(6) ای خداوندی که در برابر عظمت تو هر عظمتی حقیر نماید، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را در نزد خود گرامی بدار.

(7) ای خداوندی که هر نهانی پیش تو آشکار است، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را در پیشگاه خود رسوا مگردان.

(8) خداوندا، ما را به عطای خویش از عطای هر بخشنده‌ای بی‌نیاز گردان. به پیوند خویش وحشت تنهایی از ما دور بدار تا به بخشش تو به کس جز تو نگراییم و در پناه جود و احسان تو از کس نهراسیم.

______________________________

[1] دعای آن حضرت است در حق خود و دوستانش.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:53

(1) بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندانش و به سود ما تدبیر کن نه بر زیان ما. به سود ما مکر نما نه به زیان ما. ما را پیروزی ده و پیروزی از ما مستان.

(2) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از خشم خود دور نگه‌دار و در پناه خود بدار. ما را به خود راه نمای و از خود دور مدار، که هر کرا از خشم خود دور نگهداری سلامت به دست آرد و هر کرا راه نمایی به دانش رسد و هر کرا به خود نزدیک گردانی سود برد.

(3) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از سطوت حوادث زمان و شرّ دامهای شیطان و تلخی قهر سلطان حفظ فرمای.

(4) بار خدایا، هر که بی‌نیازی یافته تنها به فضل و قوّت تو یافته، پس درود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را بی‌نیاز گردان. بخشندگان چون دست سخا گشایند، تنها از فضل انعام تو بخشند، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و بر ما عطا ببخشای. هدایت‌یافتگان تنها به نور وجه تو هدایت یافته‌اند، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را هدایت فرمای.

(5) خداوندا، آن را که تو یاری کنی به خذلان کس زیان نبیند و آن را که تو بر او ببخشایی به منع کس نقصان نگیرد و آن را که تو راه بنمایی به گمراهی کس از راه نرود.

(6) پس درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را به عزت خویش از آسیب بندگانت در امان دار و به بخشایش خویش از هر کس، جز خود، بی‌نیاز فرمای و به راهنمایی خویش راه ما به حق بگشای.

(7) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و سلامت دلهای ما را در یاد کرد عظمتت، آسایش ابدان ما را در شکر نعمتت و گشادگی زبان ما را در وصف احسانت قرار ده.

(8) بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را در زمره داعیانی

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:54

در آور که به تو دعوت می‌کنند و در شمار راهنمایانی که به تو راه می‌نمایند و ما را از خاصترین خاصان درگاه خود گردان. یا ارحم الراحمین.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:59

(1)