کد مطلب:369514 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:375

نیایش ششم [1]
 (2) حمد و سپاس خداوندی را که به قوّت خود شب و روز را بیافرید و به قدرت خویش آن دو را از یکدیگر فرق نهاد و هر یک را حدّی محدود و زمانی معیّن قرار داد. به تقدیر خویش از یکی می‌کاهد و بر دیگری می‌افزاید و بر یکی می‌افزاید و از دیگری می‌کاهد، تا بندگانش را توان به دست آوردن قوت باشد و امکان پرورش. شب را بیافرید تا بندگانش در آن از رنج و تلاش بیاسایند و آن را به مثابه پوششی گردانید تا در آن به خواب راحت روند: تنشان بدان آسوده شود و نیرو گیرد و خود به لذت و کامیابی رسند. روز را بیافرید تا در روشنایی آن به طلب فضل و نعمت.

خداوندی پردازند و رزق او را فرا چنگ آرند و در زمین خدا به سیر و سفر روند، تا هم از نعم این جهان عاجل برخوردار شوند و هم در آن جهان به سعادت آجل رسند. به همه این‌ها کارشان به صلاح می‌آورد و از کردارهایشان آگاه می‌شود و می‌نگرد که در اوقات فرمانبرداری‌اش چگونه‌اند و اعمال واجب چسان به جای می‌آورند و احکام او چسان مجری می‌دارند، تا بدکاران را به کیفر بد رساند و نیکوکاران را پاداش نیک دهد.

______________________________

[1] دعای آن حضرت است به هنگام پگاه و شامگاه.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:60

(1) بار خدایا، حمد و سپاس تو را که پرتو بامدادی آشکار ساختی و ما را از فروغ روز بهره‌مند گردانیدی و جایهایی را که روزی خود از آنجا فراچنگ می‌آوریم به ما نمودی و از پیشامدهای آفات در امان داشتی.

ما و همه چیزها جملگی صبح کردیم و همه از آن توایم: از آسمان و زمین و هر چه در آن دو نهاده‌ای از آرمیده و جنبنده و ایستاده و رونده و هر چه بر هواست و هر چه درون زمین است. صبح کردیم و همه در قبضه قدرت توایم، در چنبر ملک و سلطه توایم، مشیّت تو ما را در بر گرفته و هر چه کنیم به مشیّت تو کنیم و به هر حال که باشیم بسته تدبیر تو باشیم. ما را کاری نیست جز آنچه تو ما را مقرر داشته‌ای و ما را بهره‌ای نیست جز آنچه تو ما را عطا کرده‌ای. این بامدادی است نو دمیده و روزی است تازه فرا رسیده. بر اعمال ما گواه است. اگر نیکی کنیم، ما را وداع کند به ستایش و اگر بدی کنیم، از ما جدا شود به نکوهش.

(2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و روزی ما چنان کن که این روز را مصاحبی شایسته باشیم و ما را از آن نگه‌دار که ترکش گوییم در حالی که مرتکب گناهی کوچک یا بزرگ شده باشیم.

(3) خداوندا، ما را در این روز از حسنات پاداشی جزیل عنایت کن و از سیئات دور بدار. بامداد و شامگاهش را برای ما پر از سپاس و ستایش و پاداش و ثواب و بخشش و نیکی گردان.

(4) بار خدایا، چنان کن که فرشتگانی که اعمال ما را می‌نویسند از نوشتن اعمال بد ما در رنج نیفتند. نامه‌های عمل ما را از حسنات پر ساز و ما را به اعمال ناپسندمان در نزد آنان خوار مگردان.

(5) بار خدایا، در هر ساعت از ساعتهای روز، از سوی بندگانت برای ما حظی قرار ده و از سپاسگزاری نصیبی و از فرشتگانت گواه راستینی.

(6) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را از پیش رو و پشت سر و جانب راست و جانب چپ و از هر طرف حفاظت فرمای، آن

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:61

سان که از معصیت تو در امان مانیم و به اطاعت تو راه یابیم و هر چه کنیم در طریق محبت تو باشد.

(1) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را در این روز و این شب و هر روز به انجام دادن کارهای نیک و دوری از کارهای ناپسند توفیق ده و به شکر نعمتها و پیروی از سنتها و دوری از بدعتها و امر به معروف و نهی از منکر و پاسداشت اسلام و نکوهش باطل و خوار داشت آن، و نصرت حق و عزیز داشتن آن و راهنمایی گمگشتگان و یاری نا توانان و فریادرسی ستمدیدگان، توفیق ده.

(2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و این روز را برای ما مبارک‌ترین روزی گردان که دیده‌ایم و نیکوترین مصاحبی که به صحبت داشته‌ایم و بهترین وقتی که بسر آورده‌ایم. از میان بندگانت که شب و روز بر آنان می‌گذرد، ما را خرسندترین آنان گردان و سپاسگزارترین بهره‌گیران از نعمتهایت و پایدارترین رهسپاران بر وفق آیینت و حذر کننده‌ترین کسان از آنچه به ترک آن فرمان داده‌ای.

(3) بار خدایا، تو را به شهادت می‌گیرم و تو شهادت را بسنده‌ای، و آسمان تو را و ساکنانش را و زمین تو را و ساکنانش را از فرشتگانت و همه آفریدگانت، در این روز و در این ساعت و در این شب و در این مکان، به شهادت می‌گیرم که گواهی دهم که تو خدای یکتایی و جز تو خدایی نیست، تویی آن که بر پای دارنده عدالت بود و در داوری دادگر بود و به بندگان مهربان بود و فرمانروای جهان بود و بر همه آفریدگان رحمت آورد.

(4) شهادت می‌دهم که محمد بنده توست و پیام‌آور توست و برگزیده‌ترین آفریدگان توست، او را به ابلاغ رسالت خویش برانگیختی، آن را ابلاغ کرد، فرمانش دادی که امت خود اندرز دهد، اندرز داد.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:62

(1) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست، بیشترین درودی که به یکی از آفریدگان خویش فرستاده‌ای. و از سوی ما او را بهترین چیزی عطا کن که به یکی از بندگان خویش عطا کرده‌ای و برترین و کرامندترین پاداشی ارزانی دار که بر پیامبران خود از سوی امتشان ارزانی داشته‌ای.

(2) تو هستی که نعمتهای کرامند می‌دهی و تویی که گناهان بزرگ را می‌آمرزی و تویی از هر مهربانی مهربان‌تر. پس درود بفرست بر محمد و خاندان طیب و طاهر او، آن نیکان برگزیدگان.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:64

(1)