کد مطلب:369522 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:276

نیایش چهاردهم [1]
 (2) ای خداوندی که از درد و رنج دادخواهان آگاهی.

(3) ای خداوندی که در دادخواهیشان به گواهی گواهانت نیاز نیست.

(4) ای خداوندی که ستمدیدگان را یاوریت نزدیک است و از ستمکاران جانبداریت دور.

(5) تو می‌دانی- ای خداوند من- که فلان فرزند فلان در حق من مرتکب چه کارهایی شده که تو خود از آن منع فرموده‌ای و او را در بی‌حرمتی به من چه اعمالی است که تو خود از آن نهی کرده‌ای. و این همه از سر مستی اوست به سبب نعمتی که تواش عنایت کرده‌ای و از بی‌باکی اوست در برابر کیفری که تواش مقرر داشته‌ای.

(6) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به نیروی خود آن را که بر من ستم می‌کند یا دشمنی می‌ورزد فرو گیر و به قدرت خود از تیزی سطوتش بکاه و به درماندگیهای خود مشغولش نمای و در پیکار با آن که

______________________________

[1] دعای آن حضرت است به هنگامی که از ستمکاران بد و ستمی یا مکروهی می‌رسید.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:94

به خلافش برخاسته است عاجزش گردان.

(1) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و خصم مرا رخصت مده که بر من ستم روا دارد. نیک یاریم کن که در برابرش پایداری کنم و مرا از ارتکاب اعمالی چون اعمال او و گرفتار آمدن به حالتی چون حال او، نگه‌دار.

(2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و در حال مرا بر ضد او چنان یاوری کن که خشم مرا فرو نشاند و انتقام من از او بستاند.

(3) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به جای آن ستم که آن ستمکار بر من روا داشته است تو عفو و بخشایش خود بر من ارزانی دار و به جای سوء رفتار او رحمت خود بر من عطا فرمای، که هر مکروهی در برابر خشم تو ناچیز است و هر مصیبتی در برابر غضب تو سهل.

(4) ای خداوند، آن سان که در دل من ستمدیدگی را نکوهیده داشته‌ای مرا نیز توفیق ده که به کس ستم نکنم.

(5) ای خداوند، شکایت جز به تو به دیگر کس نبرم و از دیگری جز تو داوری نجویم. هرگز مباد که چنین کنم. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و دعای مرا به اجابت پیوند و دادخواهی مرا با دگرگون ساختن ستمگر قرین فرمای.

(6) ای خداوند، مرا به نومیدی از انصاف دادن خویش میازمای. و آن را که بر من ستم روا می‌دارد آن چنان ایمن مگردان که کیفر تو از یاد ببرد، تا در ستم بر من پای فشرده و بر حق من دست تطاول دراز کند. به زودی آن وعده که به ستمکاران داده‌ای در حق او روا دار و آن وعده اجابت که بیچارگان را داده‌ای در باره من به جای آر.

(7) ای خداوند، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا توفیق ده که هر چه بر من مقدّر نموده‌ای، خواه مرا سودمند افتد یا زیانمند، به آسانی

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:95

بپذیرم و به هر چه مرا داده‌ای یا از من گرفته‌ای خرسند گردان و به راست‌ترین راهها هدایتم نمای و به سالم‌ترین کاریم بر گمار.

(1) ای خداوند، اگر خیر من در آن است که گرفتن حق من و انتقام من از آن کس که بر من ستم روا داشته است تا روز باز پسین- روزی که حق و باطل از یکدیگر جدا شوند و خصمان برای داوری در یک جای گرد آیند- به تأخیر افتد، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا به نیتی صادق و صبر دایم مدد فرمای. و از امیال نکوهیده و آزمندی حریصان در پناه خود دار و پاداش نیکی را که برای من اندوخته‌ای و آن کیفر و عقاب را که برای خصم من مهیا ساخته‌ای در آینه دل من عیان کن و سبب خرسندی منش گردان، در برابر آنچه برای من مقدر ساخته‌ای و باعث اطمینان من است به آنچه برای من اختیار کرده‌ای.

آمین رب العالمین، انک ذو الفضل العظیم و انک علی کل شی‌ء قدیر.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:97

(1)