کد مطلب:369525 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:242

نیایش هفدهم [1]
 (2) بار خدایا، به تو پناه می‌بریم از وسوسه‌های شیطان رجیم و کیدها و فریبهای او. و به تو پناه می‌بریم از دل بستن به تمناهای او و وعده‌های او

______________________________

[1] دعای آن حضرت است هنگامی که ذکر شیطان می‌رفت و او از عداوت و مکرش به خدا پناه می‌برد.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:112

و فریبها و دامهای او.

(1) بار خدایا، به تو پناه می‌بریم، هر گاه شیطان طمع در آن ورزد که ما را از طاعت تو منحرف دارد و از برای خواریمان به راه معصیت تو کشاند و گناهانی که در دیده ما بیاراسته است ما را خوشایند بود و طاعاتی که در دل ما ناخوش فرا نموده است بر ما گران آید.

(2) بار خدایا، ما را نیروی عبادت ده و بدان، شیطان را از ما بر آن. بر سعی ما در راه محبت خود بیفزای و به آن، شیطان را خوار گردان. میان ما و او حجابی قرار ده که بر افکندنش را نتواند و سدّی چنان استوار که از رخنه کردنش عاجز آید.

(3) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و شیطان را از ما به دشمنانت مشغول دار و ما را نیک نگه‌دار و از او در پناه خود دار و مکر او از ما دفع فرمای و چنان کن که پشت کرده از ما بگریزد و نشان پای او از زمین ما برخیزد.

(4) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و در برابر ضلالت شیطان ما را از هدایت خود بهره‌مند گردان و در برابر تلاش او به گمراهی ما، ما را از پرهیزگاری رهتوشه ساز. اگر او ما را به راه تباهی می‌کشد، تو ما را به راه تقوی راه نمای.

(5) بار خدایا، راه شیطان به دلهای ما مگشای و جایگاه او در آنچه از آن ماست قرار مده.

(6) بار خدایا، حقیقت هر باطل را که شیطان در چشم ما می‌آراید به ما بشناسان. و چون شناساندی، ما را از ارتکاب آن بازدار. و به ما بیاموز که چسان فریبش دهیم و ما را آگاه کن که با چه آلت و عدّت با او جدال کنیم و از خواب غفلت بیدارمان ساز که بدو نگرویم و توفیق خود رفیق ما گردان و در پیکار به خلاف او یاریمان نمای.

(7) بار خدایا، دلهای ما را از انکار اعمال او لبریز کن و لطف خویش

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:113

همراه ما کن تا رشته حیله‌های او از هم بگسلیم.

(1) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و شیطان را بر ما چیره مگردان و از ما نومیدش گردان و طمع او از ما ببر.

(2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست، و پدران ما را و مادران ما را و فرزندان ما را و خاندان ما را و خویشاوندان ما را و نزدیکان ما را و همسایگان ما مردان مؤمن و زنان مؤمنه را از گزند شیطان در ملاذی منیع و ملجأی رفیع و پناهگاهی استوار جای ده و برای پیکار با او سپرهایی نگهدارنده و شمشیرهایی برنده عطا فرما.

(3) بار خدایا، همه کسانی را که به پروردگاریت گواهی می‌دهند و یگانگیت را از روی اخلاص پذیرفته‌اند و در عین عبودیت با شیطان در ستیزند و در معرفت علوم ربّانی بر ضدّ او به تو استظهار دارند، از این دعا بهره‌ای رسان.

(4) بار خدایا، در هر کار که شیطان گره افکند گرهگشایی کن، و هر در را که بر بندد تو باز کن، و هر تدبیر که کند گسسته گردان، و هر آهنگ که کند بر هم زن، و هر رشته که محکم بر تابد پنبه نمای.

(5) بار خدایا، لشکرش بشکن، کیدش باطل نمای، پناهگاهش ویران ساز و بینی‌اش بر خاک مال.

(6) بار خدایا، ما را در شمار دشمنان شیطان قرار ده و از زمره دوستانش دور دار. چنان کن که چون آهنگ فریبمان کند، فرمانش اطاعت نکنیم و چون بخواند، اجابتش ننماییم. هر کرا که تابع امر ماست به خصومت با او فرمان دهیم و هر که را تابع نهی ماست از متابعتش باز داریم.

(7) بار خدایا، بر محمد خاتم پیغمبران و سرور فرستادگان و بر خاندان طیبین و طاهرینش درود بفرست. و ما را و کسان ما را و برادران ما را و همه مردان و زنان مؤمن را، از هر چه از شر آن به تو پناه آورده‌ایم پناه ده و ما را از آنچه از بیم آن از تو زنهار خواسته‌ایم زنهار ده.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:114

(1) ای خداوند، آنچه را به دعا خواسته‌ایم روا ساز و هر چه را از ذکر آن غفلت ورزیده‌ایم به ما عطا کن و هر چه را به فراموشی سپرده‌ایم برای ما محفوظ دار و بدان سان که ما را به درجات صالحان و مراتب مؤمنان فرابر. آمین ربَّ العالمین.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:115

(1)