کد مطلب:369532 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:244

نیایش بیست و سوم [1]
 (2) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و جامه عافیت خویش بر تن من بپوش و مرا در عافیت خود فرو پوشان و در حصار عافیت خود جای ده و به عافیت خود گرامی دار و به عافیت خود بی‌نیاز فرمای و عافیت خود به من بخش و عافیت خود به من ارزانی دار و عافیت خود برای من بگستران و عافیت خود در خور من گردان و میان من و عافیت خود در دنیا و آخرت جدایی میفکن.

______________________________

[1] دعای آن حضرت است به هنگامی که از خدا طلب عافیت می‌کرد و شکر بر عافیت.

توضیح آنکه «عافیت» معنی وسیع‌تری از تندرستی دارد. و آن عبارت است از سلامت از بیماری و مکروهات در بدن و باطن و دین و دنیا و آخرت.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:152

(1) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافیت ده، عافیتی کفایت کننده و شفا بخش و عالی و افزاینده، عافیتی که از آن در تن من تندرستی زاید، عافیت این جهانی و آن جهانی.

(2) ای خداوند، بر من احسان نمای به اعطای تندرستی و امنیت و سلامت در دین من و جسم من. و مرا به ارزانی داشتن بصیرت دل و نفاذ امر و خشیت در برابر عظمت تو و خوف از تو بنواز و نیرویم ده بر طاعتی که بدان فرمان داده‌ای و اجتناب از هر معصیت که از آن نهی فرموده‌ای.

(3) ای خداوند، بر من احسان نمای به اعطای نعمت ادای حج و عمره و زیارت قبر پیامبرت- صلوات تو و رحمت تو و برکات تو بر او و آلش باد- و زیارت خاندان پیامبرت- بر ایشان سلام باد- همواره تا هرگاه که مرا زندگی بخشیده‌ای در این سال و هر سال دیگر، زیارتی که مقبول و مشکور تو افتد و تو را در نظر آید و در نزد تو ذخیره روز بازپسین باشد.

(4) ای خداوند، زبانم را به حمد خود و شکر خود و ذکر خود و ثنای نیک خود گویا کن و دریچه‌های دلم را در برابر مقاصد دین خود بگشای.

(5) ای خداوند، مرا و ذریّه مرا از شیطان رجیم در پناه خود دار و از آسیب هر گزنده زهر دارنده و هر بیم و هراس و بلا و چشم زخم در امان دار و از شر هر شیطان سرکش و هر پادشاه ستمگر کینه توز و هر مخدوم غرقه در ناز و نعمت و هر ناتوان و نیرومند و هر بلند پایه و فرومایه و هر خرد و کلان و هر نزدیک و دور و هر کس- از پریان و آدمیان- که به خلاف رسول تو و اهل بیت او برخاسته و هر جنبنده‌ای که زمامش به دست قدرت توست، پناه ده. تو که فرمانروای دادگر و راستکاری.

(6) بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و هر کس را که با نیّتی پلید آهنگ من کند، از من بازگردان و مکر او از من دور دار و آسیبش از من دفع فرمای و نیرنگش را بر سر او زن.

(7) بار خدایا، در برابر او سدّی بر آر تا دیده‌اش از دیدن من نابینا گردد و

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:153

گوشش از آنچه درباره من گویند ناشنوا. (1) و در قلب او را قفل بر نه که یاد من بدان در نیاید. و زبانش را از بردن نام من لال کن و سرش فرو کوب و عزّتش را به ذلّت آور و باد غرور از سرش بیرون بر و از همه زیانهای او و بدیهای او و غمّازی او و غیبت کردن او و عیبجویی او و رشک بردن او و عداوت او و بندها و دامهای او و پیادگان و سواران او، مرا در امان دار.

انّک عزیزٌ قدیر.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:157

(1)