کد مطلب:369551 سه شنبه 26 بهمن 1395 آمار بازدید:180

نیایش چهل و یکم [1]
 (2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و فرشهای کرامت خویش برای من بگستران و مرا به آبشخور رحمت خود در آور و در درون بهشت جای ده و از درگاهت مران که رنجیده شوم و از خود نومید مگردان که محروم مانم. به آنچه مرتکب شده‌ام قصاص مکن. به آنچه کرده‌ام خرده مگیر. آنچه را نهان داشته‌ام آشکار منمای. از آنچه پوشیده داشته‌ام پرده بر مگیر. اعمال من به ترازوی عدالت مسنج.

(3) کردارهای پنهانی‌ام را در برابر مردم فاش مگوی. هر چه را افشای آن مرا ننگین می‌سازد از مردم پوشیده دار. هر چه را سبب رسوایی من نزد تو می‌شود، از ایشان نهان کن. به خشنودی خود مقام و مرتبت من فرا بر و به آمرزش خویش کرامت من به کمال رسان. مرا در زمره اصحاب الیمین در آور و به راه ایمنی یافتگان بران. مرا در شمار رستگاران قرار ده. مجالس صالحان را به من آبادانی و رونق بخش. آمین ربّ العالمین.

______________________________

[1] دعای آن حضرت است در طلب پرده‌پوشی و نگهداری از گناه.

ترجمه الصحیفة السجادیة ،ص:251

(1)