کد مطلب:369641 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:231

نیایش دوم
 دعای آن حضرت است . پس از حمد و سپاس خداوندی ، بر محمد رسول الله(ص) درود می فرستد
حمد و سپاس خداوندی را که بر ما منت نهاد و پیامبر خود محمدصلی الله علیه و آله را به رسالت بر ما فرستاد . این نعمت ویژه ما بود وامتهای گذشته که در قرنهای پیشین می زیستند بی بهره از آن بودند .
این همه برآمده از قدرت اوست که ناتوان نبود در هر کار هر چند سترگ بود و فرو نگذارد هیچ کاری را هر چند خرد بود .
پس ما را خاتم همه آفریدگان قرار داد و گواهان بر منکران . و به کرم خود شمار ما را از آنان که شمارشان فرو کاست فزونی بخشید .
بار خدایا ، بر محمد که امین وحی توست ، برگزیده از میان آفریدگان توست ، دوست مخلص از میان همه بندگان توست ، آن امام رحمت و پیشوای خیر و کلید برکات ، درود بفرست ، آن سان که او جان خویش در فرمان تو نهاد و جسم خویش
به راه تو هدف تیر بلا گردانید ودر دعوت به دین تو با خویشاوندان خود آشکارا خصومت ورزیدو برای خشنودی تو با خاندان خویش به پیکار برخاست و تا دین تو رازنده دارد ، پیوند از خویش و پیوند ببرید . نزدیکان انکارپیشه را از خوددور داشت و دوران دعوت پذیر را به خود نزدیک ساخت . در راه تو بابیگانگان دوستی ورزید و با نزدیکان دشمنی . و تا حق رسالت تو بگزارد ، خویشتن را به رنج افکند . جان خویش در بوته تعب نهاد تا به کیش تودعوت کند . خویشتن به کار داشت تا امت را اندرز دهد . به دیار غربت رخت کشید و موطن مألوف و زادبوم و سرای انس خود رها کرد ، تا دین تو را نصرت دهد و بر آنان که بر تو کفر می ورزیدند غلبه جوید ، تا به هر چه در حق دشمنان تو خواسته بود به تمام دست یافت و هر چه در باره دوستان تو اندیشیده بود ، به کمال حاصل آمد . پس بدان هنگام که به یاری تو پیروزی می طلبید و به نیروی نصرت تو بر ناتوانی خویش چیره می گشت ، آهنگ جنگ ایشان کرد . با آنان در دل خانه هایشان غزاکرد و به ناگاه در میان منازلشان بر سرشان تاخت ، تا دین تو آشکارگردید و کلمه تو برتر شد ، اگر چه مشرکان را ناخوش افتاد .
بار خدایا محمد را به پاداش رنجی که در راه تو کشید به عالی ترین درجات بهشت خود فرابر ، آن سان که هیچ کس را نرسد تا به منزلت بااو برابری جوید و به مرتبت با او همبری کند و
هیچ ملک مقرب و پیامبرمرسلی در نزد تو با او برابری نتواند .
بار خدایا ، افزون از آنچه او را وعده داده ای که شفاعتش را در حق اهل بیت پاک و امت با ایمانش بپذیری ، عطا فرمای .
ای خداوندی که هیچ وعده ای خلاف نکنی و به هر چه گویی وفاکنی .
ای دگرگون کننده بدیها به چند برابر نیکیها انک ذو الفضل العظیم و الجواد الکریم .