کد مطلب:369644 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:241

نیایش سوم
 از دعاهای آن حضرت است در درود بر حاملان عرش و هر ملک مقرب دیگر
بار خدایا ، درود بفرست بر حاملان عرش خود ، فرشتگانی که در تسبیح تو سسستی نپذیرند و از تقدیس تو ملال نگیرند و از پرستش تودر نمانند و فرمانبرداری تو را آن گونه به جد در ایستند که چشم بر هم زدنی کوتاهی نورزند و از عشق و شیفتگی تو ذره ای غفلت نکنند .
بار خدایا ، درود بفرست بر اسرافیل ، آن فرشته صاحب صور که چشم گشوده منتظر فرمان توست ، تا در صور خود بدمد و خفتگان گور رابرانگیزاند .
بار خدایا ، درود بفرست بر میکائیل ، آن فرشته ای که در نزد تواش مقامی ارجمند است و در فرمانبرداری تواش مکانتی رفیع .
بار خدایا ، درود بفرست بر جبرئیل ، آن فرشته ای که امین وحی توست و ساکنان آسمانهایت را مطاع است و در آستان تواش مرتبتی عظیم است و خود مقرب درگاه توست .
و درود بفرست ، بر روح ، آن فرشته ای که فرمانروای فرشتگان مأمور بر حجابهاست ، و بر روح که از عالم امر توست .
بر آنها درود بفرست و برفرشتگانی که فروتر از آنهایند : آنان که ساکنان آسمانهای تواند و امینان رسالتهای تو . هر چه کوشش کنند ، خستگی بر خود نبینند و هر
چه تحمل رنج کنند ، درماندگی و سستی نپذیرند . خواهشهای دل از تسبیح تو بازشان ندارد و سهوها و غفلتها ازتعظیم تو رویگردانشان نسازد . از خشوع دیده بر هم نهاده اند و یارای نگریستن در تو را ندارند .
سر فرو داشته اند و رغبتشان به چیزهایی که درنزد توست بسیار است .
همه آزمندیشان یاد نعیم توست و در برابرعظمت تو و جلال کبریای تو به تواضع سر به زیر افکنده اند . و چون به لهیب دوزخ تو بنگرند و نهیبش را بر گنهکاران بشنوند ، گویند که پروردگارا منزهی تو ، تو را آنچنان که سزاوار پرستش توست نپرستیده ایم .
خداوندا ، بر ایشان درود بفرست و بر ملائکه رحمت خویش ، و آنان که مقرب درگاه تواند ، و آنها که حاملان غیب به پیامبران تواند ، و آنان که امینان وحی تواند ، و بر فرشتگانی که خاص خود گردانیده ای و به تقدیس خود از خوردن و آشامیدنشان بی نیاز ساخته ای و در درون طبقات آسمانهایت جای داده ای . و درود بفرست بر آن گروه ازفرشتگان که در اطراف آسمانها ایستاده اند ، آن هنگام که فرمان اتمام وعده خداوندی فرا رسد .
درود بفرست بر خازنان باران و روان کنندگان ابرها که چون برابرها بانگ زنند ، آواز تندرها به گوش رسد و چون ابرها از آن نهیب به راه افتند ، آذرخشها از درونشان بدرخشد . و بر آن فرشتگان که دانه های برف و تگرگ را از پی می آیند و با هر قطره باران که فرو می شود ، فرودمی آیند . و بر آن فرشتگان که نگهبانان خزاین بادهایند و آنان که موکلان بر کوههایند تا فرو نریزند و آن فرشتگان که میزان و مقدار آبها وپیمانه بارانها را
به ایشان آموخته ای .
درود بفرست بر آن فرشتگان که رسولان تو به ساکنان زمینند : یا بلایی ناخوش فرو می آورند یا آسایشی خوش . و آن سفیران گرانقدرنیکوکار و آن بزرگواران که نویسنده و نگهدارنده اعمال ما هستند . ودرود بفرست بر فرشته مرگ و یارانش و نکیر و منکر و رومان (1) که آزماینده ساکنان گورهاست . و آن فرشتگان که بر گرد بیت المعمور (2) طواف می کنند . و بر مالک و خازنان دوزخ و بر رضوان و خادمان بهشت .
و بر فرشتگانی که از فرمان خدای سر بر نمی تابند و هر چه فرمان یابندهمان کنند .
درود فرست بر آن فرشتگان که به ما می گویند : «سلام بر شما به خاطر آن همه شکیبایی که ورزیده اید . سرای آخرت چه سرایی نیکوست . » (3) و درود فرست بر فرشتگان زبانی (4) که چون فرمانشان رسد که«بگیریدش و در زنجیرش کشید و به دوزخش در افکنید» (5) ، بی درنگ وبی آنکه مهلتش دهند ، او را فروگیرند .
و درود فرست بر فرشتگانی که نام آنها در وهم ما نگنجید و مقام ومرتبت آنها را در نزد تو ندانستیم و ندانستیم به چه کاری مأمورند .
و درود بفرست بر فرشتگان ساکن هوا و زمین و آب و آنها که برآفریدگان گماشته اند .
بار خدایا ، بر آنان درود بفرست در روزی که هر کس آید با اوفرشته ای است که می راندش و فرشته ای است که بر اعمال او گواهی می دهد .
بار خدایا ، بر آنان درود بفرست ، آن سان درودی که بر کرامت وپاکیشان ، کرامت و پاکی دیگر افزاید .
بار خدایا ، در آن هنگام که بر فرشتگان
و رسولانت درود می فرستی و درود ما نیز به آنان می رسانی ، به آنکه زبان ما به ثنای ایشان گشاده ای بر ما نیز رحمت فرست . انک جواد کریم .
پی نوشتها
1 . رومان نام ملکی است که پیش از نکیر و منکر به قبر می آید و سخن می پرسد
2 . بیت المعمور : خانه آبادان . خانه ای است در آسمان ششم برابر کعبه که مطاف فرشتگان است .
3 . اشاره است به این آیه : سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار . (سوره 13/آیه 24)
4 . زبانیها فرشتگان عذابند .
5 . اشاره به آیه های «خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه . » (سوره 69/آیه های 30 و 31)