کد مطلب:369651 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:300

نیایش پنجم
 . دعای آن حضرت است در حق خود و دوستانش .
ای خداوندی که عجایب عظمت تو پایان نپذیرد ، درود بفرست برمحمد و خاندانش و ما را از سرگرایی در برابر عظمت خود بازدار .
ای خداوندی که زمان فرمانرواییت را نهایتی نیست ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از مکافات عقوبت خویش رهایی بخش .
ای خداوندی که خزاین رحمتت فنا نشود ، درود بفرست بر محمد وخاندانش و ما
را از رحمت خویش نصیبی ده .
ای خداوندی که دیدگان از دیدارت فرومانند ، درود بفرست برمحمد و خاندانش و ما را به مقام قرب خود نزدیک ساز .
ای خداوندی که در برابر عظمت تو هر عظمتی حقیر نماید ، درودبفرست بر محمد و خاندانش و ما را در نزد خود گرامی بدار .
ای خداوندی که هر نهانی پیش تو آشکار است ، درود بفرست برمحمد و خاندانش و ما را در پیشگاه خود رسوا مگردان .
خداوندا ، ما را به عطای خویش از عطای هر بخشنده ای بی نیازگردان . به پیوند خویش وحشت تنهایی از ما دور بدار تا به بخشش تو به کس جز تو نگراییم و در پناه جود و احسان تو از کس نهراسیم .
بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندانش و به سود ما تدبیر کن نه بر زیان ما . به سود ما مکر نما نه به زیان ما . ما را پیروزی ده و پیروزی ازما مستان .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از خشم خوددور نگه دار و در پناه خود بدار . ما را به خود راه نمای و از خود دور مدار ، که هر کرا از خشم خود دور نگهداری سلامت به دست آرد و هر کرا راه نمایی به دانش رسد و هر کرا به خود نزدیک گردانی سود برد .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را از سطوت حوادث زمان و شر دامهای شیطان و تلخی قهر سلطان حفظ فرمای .
بار خدایا ، هر که بی نیازی یافته تنها به فضل و قوت تو یافته ، پس درود
بفرست بر محمد و خاندان او و ما را بی نیاز گردان . بخشندگان چون دست سخا گشایند ، تنها از فضل انعام تو بخشند ، پس بر محمد وخاندانش درود بفرست و بر ما عطا ببخشای . هدایت یافتگان تنها به نور وجه تو هدایت یافته اند ، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما راهدایت فرمای .
خداوندا ، آن را که تو یاری کنی به خذلان کس زیان نبیند و آن را که تو بر او ببخشایی به منع کس نقصان نگیرد و آن را که تو راه بنمایی به گمراهی کس از راه نرود .
پس درود بفرست بر محمد و خاندانش و ما را به عزت خویش ازآسیب بندگانت در امان دار و به بخشایش خویش از هر کس ، جز خود ، بی نیاز فرمای و به راهنمایی خویش راه ما به حق بگشای .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و سلامت دلهای ما رادر یاد کرد عظمتت ، آسایش ابدان ما را در شکر نعمتت و گشادگی زبان ما را در وصف احسانت قرار ده .
بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را در زمره داعیانی درآور که به تو دعوت می کنند و در شمار راهنمایانی که به تو راه می نمایند و ما را از خاصترین خاصان درگاه خود گردان . یا ارحم الراحمین .