کد مطلب:369654 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:246

نیایش ششم
 . دعای آن حضرت است به هنگام پگاه و شامگاه .
حمد و سپاس خداوندی را که به قوت خود شب و روز را بیافرید و به قدرت خویش آن دو را از یکدیگر فرق نهاد و هر یک را حدی محدود وزمانی معین قرار داد . به تقدیر خویش از یکی می کاهد و بر دیگری می افزاید و بر یکی می افزاید و از دیگری می کاهد ، تا بندگانش را توان به دست آوردن قوت باشد و امکان پرورش . شب را بیافرید تا بندگانش در آن از رنج و تلاش بیاسایند و آن را به مثابه پوششی گردانید تا در آن به خواب راحت روند : تنشان بدان آسوده شود و نیرو گیرد و خود به لذت
وکامیابی رسند . روز را بیافرید تا در روشنایی آن به طلب فضل و نعمت .
خداوندی پردازند و رزق او را فرا چنگ آرند و در زمین خدا به سیرو سفر روند ، تا هم از نعم این جهان عاجل برخوردار شوند و هم در آن جهان به سعادت آجل رسند . به همه اینها کارشان به صلاح می آورد و ازکردارهایشان آگاه می شود و می نگرد که در اوقات فرمانبرداری اش چگونه اند و اعمال واجب چسان به جای می آورند و احکام او چسان مجری می دارند ، تا بدکاران را به کیفر بد رساند و نیکوکاران را پاداش نیک دهد .
بار خدایا ، حمد و سپاس تو را که پرتو بامدادی آشکار ساختی و ما رااز فروغ روز بهره مند گردانیدی و جایهایی را که روزی خود از آنجافراچنگ می آوریم به ما نمودی و از پیشامدهای آفات در امان داشتی .
ما و همه چیزها جملگی صبح کردیم و همه از آن توایم : از آسمان و زمین وهر چه در آن دو نهاده ای از آرمیده و جنبنده و ایستاده و رونده و هر چه برهواست و هر چه درون زمین است . صبح کردیم و همه در قبضه قدرت توایم ، در چنبر ملک و سلطه توایم ، مشیت تو ما را در بر گرفته و هر چه کنیم به مشیت تو کنیم و به هر حال که باشیم بسته تدبیر تو باشیم . ما راکاری نیست جز آنچه تو ما را مقرر داشته ای و ما را بهره ای نیست جزآنچه تو ما را عطا کرده ای . این بامدادی است نو دمیده و روزی است تازه فرا رسیده . بر اعمال ما گواه است . اگر نیکی
کنیم ، ما را وداع کند به ستایش و اگر بدی کنیم ، از ما جدا شود به نکوهش .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و روزی ما چنان کن که این روز را مصاحبی شایسته باشیم و ما را از آن نگه دار که ترکش گوییم در حالی که مرتکب گناهی کوچک یا بزرگ شده باشیم .
خداوندا ، ما را در این روز از حسنات پاداشی جزیل عنایت کن و ازسیئات دور بدار . بامداد و شامگاهش را برای ما پر از سپاس و ستایش وپاداش و ثواب و بخشش و نیکی گردان .
بار خدایا ، چنان کن که فرشتگانی که اعمال ما را می نویسند ازنوشتن اعمال بد ما در رنج نیفتند . نامه های عمل ما را از حسنات پر ساز وما را به اعمال ناپسندمان در نزد آنان خوار مگردان .
بار خدایا ، در هر ساعت از ساعتهای روز ، از سوی بندگانت برای ماحظی قرار ده و از سپاسگزاری نصیبی و از فرشتگانت گواه راستینی .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را از پیش رو وپشت سر و جانب راست و جانب چپ و از هر طرف حفاظت فرمای ، آن سان که از معصیت تو در امان مانیم و به اطاعت تو راه یابیم و هر چه کنیم در طریق محبت تو باشد .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را در این روز و این شب و هر روز به انجام دادن کارهای نیک و دوری از کارهای ناپسندتوفیق ده و به شکر نعمتها و پیروی از سنتها و دوری از بدعتها و امر
به معروف و نهی از منکر و پاسداشت اسلام و نکوهش باطل و خوار داشت آن ، و نصرت حق و عزیز داشتن آن وراهنمایی گمگشتگان و یاری نا توانان و فریادرسی ستمدیدگان ، توفیق ده .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و این روز را برای مامبارک ترین روزی گردان که دیده ایم و نیکوترین مصاحبی که به صحبت داشته ایم و بهترین وقتی که بسر آورده ایم . از میان بندگانت که شب و روز بر آنان می گذرد ، ما را خرسندترین آنان گردان وسپاسگزارترین بهره گیران از نعمتهایت و پایدارترین رهسپاران بروفق آیینت و حذر کننده ترین کسان از آنچه به ترک آن فرمان داده ای .
بار خدایا ، تو را به شهادت می گیرم و تو شهادت را بسنده ای ، وآسمان تو را و ساکنانش را و زمین تو را و ساکنانش را از فرشتگانت وهمه آفریدگانت ، در این روز و در این ساعت و در این شب و در این مکان ، به شهادت می گیرم که گواهی دهم که تو خدای یکتایی و جز توخدایی نیست ، تویی آن که بر پای دارنده عدالت بود و در داوری دادگربود و به بندگان مهربان بود و فرمانروای جهان بود و بر همه آفریدگان رحمت آورد .
شهادت می دهم که محمد بنده توست و پیام آور توست وبرگزیده ترین آفریدگان توست ، او را به ابلاغ رسالت خویش برانگیختی ، آن را ابلاغ کرد ، فرمانش دادی که امت خود اندرز دهد ، اندرز داد . بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست ، بیشترین درودی که به یکی از آفریدگان خویش فرستاده ای . و از سوی ما او را بهترین چیزی عطا کن که به یکی
از بندگان خویش عطا کرده ای و برترین وکرامندترین پاداشی ارزانی دار که بر پیامبران خود از سوی امتشان ارزانی داشته ای .
تو هستی که نعمتهای کرامند می دهی و تویی که گناهان بزرگ رامی آمرزی و تویی از هر مهربانی مهربان تر . پس درود بفرست برمحمد و خاندان طیب و طاهر او ، آن نیکان برگزیدگان .