کد مطلب:369660 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:230

نیایش هشتم
 . دعای آن حضرت است در پناه بردن به خدا از ناگواریها و بدخوییها و کارهای نکوهیده .
بار خدایا ، به تو پناه می برم از شر و شور آزمندی و شدت خشم و غلبه حسد و ناتوانی شکیبایی و اندک بودن قناعت و بدی خلق و خوی واصرار شهوت و چیرگی عصبیت .
بار خدایا ، به تو پناه می برم از
پیروی از هوای نفس و مخالفت باهدایت و فرو رفتن به خواب غفلت و اختیار تکلف و برتری دادن باطل بر حق و اصرار بر گناه و خرد شمردن گناه و بزرگ شمردن طاعت .
بار خدایا ، به تو پناه می برم از به خود بالیدن توانگران و خوار داشتن درویشان و بد رفتاری با زیردستان و ناسپاسی در حق کسی که به ما نیکی کرده است .
بار خدایا ، به تو پناه می برم از اینکه ستمگری را یاری کنیم ، یاستمدیده ای را خوار بداریم ، یا قصد چیزی کنیم که ما را در آن حقی نباشد ، یا از روی بی دانشی سخن در دانش گوییم .
بار خدایا ، به تو پناه می بریم ، از اینکه در دل خیال فریب کسی رابپروریم و از کردار خویش دستخوش خودپسندی شویم یا به آرزوهای دور و دراز مبتلا گردیم .
بار خدایا ، به تو پناه می بریم از بدی باطن و حقیر شمردن گناهان خرد و از اینکه شیطان بر ما چیره شود یا روزگار ما را واژگون بخت گرداند یا پادشاه بر ما ستم ورزد .
بار خدایا ، به تو پناه می بریم از اسرافکاری و هم از بینوایی .
به تو پناه می بریم از شادکامی دشمنان و نیازمند شدن به اقران و ازتنگنای معیشت و از مردن بی آنکه ساز رفتن مهیا کرده باشیم .
بار خدایا ، به تو پناه می بریم از بزرگترین حسرت و گران ترین مصیبت و بدترین شوربختیها و بد سرانجامی و محروم شدن از ثواب آخرت و گرفتار شدن به عقاب روز رستخیز .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به رحمت خویش مرا و همه مردان و زنان مؤمن را از آنچه
گفته شد پناه ده ، یا ارحم الراحمین .