کد مطلب:369667 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:220

نیایش دهم
 . دعای آن حضرت است در التجا به خدای تعالی .

 

ای خداوند ، اگر مشیت تو بر آن قرار گیرد و ما را عفو کنی ، از فضل توست و اگر مشیت تو بر آن قرار گیرد و ما را عقوبت کنی ، از عدل توست . بر ما منت بنه و عفو خود نصیب ما کن و به بخشایش خویش ازعذابت نجات بخش ، که ما را طاقت آن نیست که به عدل خود با ما رفتارکنی و اگر بخشایش

 

تو نباشد ، هیچ یک از ما را نجات نباشد .

 

ای بی نیاز بی نیازان ، اینک ما بندگان تو در دست توایم ، و من محتاج ترین محتاجان به درگاه تو هستم . به گشایشی که در کار ما دهی بینوایی ما جبران کن و ما را از درگه خود مران که نومید گردیم . و هرگاه چنین شود ، آن را که به امید نیکبختی روی به سوی تو نهاده بدبخت ساخته ای و آن را که از فضل تو بخشایش طلبیده محروم داشته ای . دراین حالت ، ما راندگان درگاه توبه که روی آوریم و از در تو به کجا رویم ؟

 

ای خداوند ، تو منزهی . ما همان بیچارگان هستیم که اجابتشان واجب داشته ای و همان بدحالان که وعده بهروزیشان داده ای .

 

شبیه ترین چیزها به خواست و اراده تو و سزاوارترین کارها درعرصه عز و جلال تو ، رحمت آوردن تو بر کسی است که از تو رحمت طلبد و فریاد رسیدن تو کسی را که از تو فریاد خواهد . پس بر زاری ما به درگاهت ، رحمت آوری . و چون خویشتن بر آستان تو افکنده ایم بی نیازمان فرما .

 

ای خداوند ، چون بر معصیت تو از پی شیطان رفتیم شیطان بر ماشماتت کرد . پس درود بفرست بر محمد و خاندانش و اکنون که شیطان را به خاطر فرمانبرداری تو واگذاشته ایم و از او دل برکنده ایم و به سوی تو آمده ایم ، هرگز مباد که او را بر ما مجال شماتت باشد .