کد مطلب:369670 سه شنبه 3 اسفند 1395 آمار بازدید:189

نیایش یازدهم
 . دعای آن حضرت است در طلب عاقبت خیر .
ای خداوندی که ذکر تو گویندگان ذکر را شرف و بزرگی است ، ای خداوندی که شکر تو شکرگزاران را رستگاری و پیروزی است ، ای خداوندی که فرمانبرداری از تو فرمانبرداران را سعادت رهایی است ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و دلهای ما را از یاد هر چیز دیگر به یادخود و زبانهای ما را از شکر هر کس دیگر به شکر خود و اعضای ما را ازفرمانبرداری از هر کس دیگر به فرمانبرداری خود مشغول دار .
خداوندا ، اگر ما را آسایشی مقدر فرموده ای ، چنان کن که به هنگام آسایش در امان مانیم : نه گناهی ما را گرفتار سازد و نه ملالتی
به ما رسد ، تا فرشتگانی که گناهان ما را می نویسند ، با صحیفه اعمال ما بی آنکه درآن گناهی نوشته شده باشد از نزد ما بازگردند و فرشتگانی که ثوابهای ما را می نویسند ، شادمان با صحیفه ای نوشته از اعمال نیک ما به نزد توآیند .
چون روزهای زندگی ما سپری شد و مدت عمر ما سر آمد و صلای دعوت تو ما را فراخواندهمان دعوتی که از آن گریزی و از اجابت آن گریزی نیستبر محمد و خاندانش درود بفرست و سرانجام آنچه را که کاتبان اعمال ما برای ما رقم زده اند توبه ای پذیرفته شده قرار ده که زان پس ما را به کیفر گناهی که مرتکب شده ایم یا پادافره معصیتی که کرده ایم باز نداری . و در آن روز که بندگانت را می آزمایی ، پرده ای را که بر گناه ما کشیده ای در برابر همگنان بر مگیر . تویی که برهر کس که تو را بخواند مهربانی و تویی که به هر کس که تو را ندا دهدپاسخ می گویی .