کد مطلب:369679 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:160

نیایش چهاردهم
 . دعای آن حضرت است به هنگامی که از ستمکاران بد و ستمی یا مکروهی می رسید .
ای خداوندی که از درد و رنج دادخواهان آگاهی .
ای خداوندی که در دادخواهیشان به گواهی گواهانت نیاز نیست .
ای خداوندی که ستمدیدگان را یاوریت نزدیک است و از ستمکاران جانبداریت دور .
تو می دانیای خداوند منکه فلان فرزند فلان در حق من مرتکب چه کارهایی شده که تو خود از آن منع فرموده ای و او رادر بی حرمتی به من چه اعمالی است که تو خود از آن نهی کرده ای . واین همه از سر مستی اوست به سبب نعمتی که تواش عنایت کرده ای واز بی باکی اوست در برابر کیفری که تواش مقرر داشته ای .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به نیروی خود آن راکه بر من ستم می کند یا دشمنی می ورزد فرو گیر و به قدرت خود از تیزی سطوتش بکاه و به درماندگیهای خود مشغولش نمای و در پیکار با آن که به خلافش برخاسته است عاجزش گردان .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و خصم مرا رخصت مده که بر من ستم روا دارد . نیک یاریم کن که در برابرش پایداری کنم ومرا از ارتکاب اعمالی چون اعمال او و گرفتار آمدن به حالتی چون حال او ، نگه دار .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش
درود بفرست و در حال مرا بر ضد اوچنان یاوری کن که خشم مرا فرو نشاند و انتقام من از او بستاند .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به جای آن ستم که آن ستمکار بر من روا داشته است تو عفو و بخشایش خود بر من ارزانی دار و به جای سوء رفتار او رحمت خود بر من عطا فرمای ، که هر مکروهی در برابر خشم تو ناچیز است و هر مصیبتی در برابر غضب تو سهل .
ای خداوند ، آن سان که در دل من ستمدیدگی را نکوهیده داشته ای مرا نیز توفیق ده که به کس ستم نکنم .
ای خداوند ، شکایت جز به تو به دیگر کس نبرم و از دیگری جز توداوری نجویم . هرگز مباد که چنین کنم . پس بر محمد و خاندانش درودبفرست و دعای مرا به اجابت پیوند و دادخواهی مرا با دگرگون ساختن ستمگر قرین فرمای .
ای خداوند ، مرا به نومیدی از انصاف دادن خویش میازمای . و آن راکه بر من ستم روا می دارد آن چنان ایمن مگردان که کیفر تو از یاد ببرد ، تا در ستم بر من پای فشرده و بر حق من دست تطاول دراز کند . به زودی آن وعده که به ستمکاران داده ای در حق او روا دار و آن وعده اجابت که بیچارگان را داده ای در باره من به جای آر .
ای خداوند ، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا توفیق ده که هر چه بر من مقدر نموده ای ، خواه مرا سودمند افتد یا زیانمند ، به آسانی بپذیرم و به هر چه مرا داده ای یا از من
گرفته ای خرسند گردان و به راست ترین راهها هدایتم نمای و به سالم ترین کاریم بر گمار .
ای خداوند ، اگر خیر من در آن است که گرفتن حق من و انتقام من از آن کس که بر من ستم روا داشته است تا روز باز پسینروزی که حق و باطل از یکدیگر جدا شوند و خصمان برای داوری در یک جای گرد آیندبه تأخیر افتد ، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرابه نیتی صادق و صبر دایم مدد فرمای . و از امیال نکوهیده و آزمندی حریصان در پناه خود دار و پاداش نیکی را که برای من اندوخته ای و آن کیفر و عقاب را که برای خصم من مهیا ساخته ای در آینه دل من عیان کن و سبب خرسندی منش گردان ، در برابر آنچه برای من مقدرساخته ای و باعث اطمینان من است به آنچه برای من اختیار کرده ای .
آمین رب العالمین ، انک ذو الفضل العظیم و انک علی کل شی ء قدیر .