کد مطلب:369682 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:155

نیایش پانزدهم
 . دعای آن حضرت است به هنگام بیماری و محنت و بلا .
ای خداوند ، حمد باد تو را ، به سبب آن مایه از تندرستی که همچنان از آن بر خوردارم . و نیز حمد باد تو را به سبب این بیماری که در تن من پدید آورده ای .
ای خداوند ، ندانم کدام یک از این دو حالت سزاوارتر به سپاسگزاری توست و کدام یک از این دو وقت به شکر تو اولی است ، آیاآن روزگاران تندرستی که مرا از نعم پاکیزه و گوارای خود روزی من ساختی و به طلب خشنودی و فضل خویش به تلاش وا می داشتی وبرای فرمانبرداری خود توفیق می دادی و نیرو می بخشیدی ، یا
اکنون که بیمارم و مرا به این بیماری آزموده ای و این دردها را چونان نعمتی برمن ارمغان داشته ای ، تا بار گناهانم را که بر پشتم سنگینی می کند سبک گردانی و از گناهانی که در آن غرقه گشته ام پاکیزه سازی و مرا به توبه هشدار دهی و یاد کرد نعمت قدیم را سبب زدودن گناهان کنی ؟
ای خداوند ، در خلال این احوال بسا اعمال پسندیده است که آن دوفرشته در نامه عمل من نوشته اند ، اعمالی که نه هیچ دلی در آن اندیشیده و نه هیچ زبانی از آن سخن گفته و نه هیچ اندامی برای آن تحمل رنجی کرده است ، بلکه همه اینها فضل و بخشایش تو بوده است در حق من واحسان و انعام تو بوده است برای من .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و در دل من بیارای آنچه را که تو خود برای من خواسته ای و بر من آسان ساز آنچه را که توخود بر سر من فرستاده ای . مرا از لوث گناهان پیشین پاک گردان وبدیهایی را که زین پیش مرتکب شده ام از من بزدای و حلاوت عافیت رادر من پدید آور و خنکی سلامت را به من بچشان و اکنون که مرا شفاعنایت می کنی بهبود مرا با عفو خویش دمساز کن و برخاستن از بسترم را با اغماض و گذشت خویش توأم فرمای و بیرون شدن از چنبراندوهم را با رحمت خود قرین گردان و رهاییم را از این محنت باگشایش خویش همراه کن . تویی تو که به فضل خویش احسان می کنی و نعمتهای بی کران می بخشی . تویی تو بخشاینده کریم و صاحب جلال و بزرگواری .