کد مطلب:369706 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:159

نیایش بیست و سوم
 . دعای آن حضرت است به هنگامی که از خدا طلب عافیت می کرد و شکر بر عافیت .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و جامه عافیت خویش بر تن
من بپوش و مرا در عافیت خود فروپوشان و در حصار عافیت خودجای ده و به عافیت خود گرامی دار و به عافیت خود بی نیاز فرمای وعافیت خود به من بخش و عافیت خود به من ارزانی دار و عافیت خودبرای من بگستران و عافیت خود در خور من گردان و میان من و عافیت خود در دنیا و آخرت جدایی میفکن .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا عافیت ده ، عافیتی کفایت کننده و شفا بخش و عالی و افزاینده ، عافیتی که از آن درتن من تندرستی زاید ، عافیت این جهانی و آن جهانی .
ای خداوند ، بر من احسان نمای به اعطای تندرستی و امنیت وسلامت در دین من و جسم من . و مرا به ارزانی داشتن بصیرت دل و نفاذامر و خشیت در برابر عظمت تو و خوف از تو بنواز و نیرویم ده بر طاعتی که بدان فرمان داده ای و اجتناب از هر معصیت که از آن نهی فرموده ای .
ای خداوند ، بر من احسان نمای به اعطای نعمت ادای حج و عمره وزیارت قبر پیامبرتصلوات تو و رحمت تو و برکات تو بر او و آلش بادو زیارت خاندان پیامبرتبر ایشان سلام بادهمواره تا هرگاه که مرا زندگی بخشیده ای در این سال و هر سال دیگر ، زیارتی که مقبول و مشکور تو افتد و تو را در نظر آید و در نزد تو ذخیره روز بازپسین باشد .
ای خداوند ، زبانم را به حمد خود و شکر خود و ذکر خود و ثنای نیک خود گویا کن و دریچه های دلم را در برابر مقاصد دین خود
بگشای .
ای خداوند ، مرا و ذریه مرا از شیطان رجیم در پناه خود دار و از آسیب هر گزنده زهر دارنده و هر بیم و هراس و بلا و چشم زخم در امان دار و ازشر هر شیطان سرکش و هر پادشاه ستمگر کینه توز و هر مخدوم غرقه در ناز و نعمت و هر ناتوان و نیرومند و هر بلند پایه و فرومایه و هر خرد وکلان و هر نزدیک و دور و هر کساز پریان و آدمیانکه به خلاف رسول تو و اهل بیت او برخاسته و هر جنبنده ای که زمامش به دست قدرت توست ، پناه ده . تو که فرمانروای دادگر و راستکاری .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و هر کس را که با نیتی پلید آهنگ من کند ، از من بازگردان و مکر او از من دور دار و آسیبش ازمن دفع فرمای و نیرنگش را بر سر او زن .
بار خدایا ، در برابر او سدی بر آر تا دیده اش از دیدن من نابینا گردد و گوشش از آنچه درباره من گویند ناشنوا . و در قلب او را قفل بر نه که یادمن بدان در نیاید . و زبانش را از بردن نام من لال کن و سرش فروکوب وعزتش را به ذلت آور و باد غرور از سرش بیرون بر و از همه زیانهای او وبدیهای او و غمازی او و غیبت کردن او و عیبجویی او و رشک بردن او وعداوت او و بندها و دامهای او و پیادگان و سواران او ، مرا در امان دار .
انک عزیز قدیر .