کد مطلب:369710 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:161

نیایش بیست و چهارم
 . دعای آن حضرت است در حق پدر و مادرش . توضیح آنکه مادر ایشانبه روایتی شهربانو دخت یزدگرد سوم آخرین شهریار ساسانی بود .
بار خدایا ، درود بفرست بر بنده ات و پیامبرت محمد و خاندان او که همه پاکانند . و برترین صلوات خود و رحمت خود و برکات و سلام خود ، خاص آنان گردان .
ای خداوند ، پدر و مادر مرا نیز به کرامت خود و رحمت خودمخصوص گردان ، ای مهربان ترین مهربانان .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و وظیفه ام را نسبت به پدر و مادرم به من الهام کن و همه دانش خدمتگزاری به آن دو را به من بیاموز و مرا به گزاردن آنچه به من الهام کرده ای برگمار و توفیق ده تاآنچه را که از علم به من ارزانی داشته ای به کار بندم ، تا چیزی از آنچه مرا آموخته ای فرونگذارم و پیکرم از آنجا آنچه مرا الهام کرده ای مانده نگردد .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش همچنان که ما را به وجود او شرافت بخشیدی ، و درود بفرست بر محمد
و خاندانش همچنان که به برکت وجود او برای ما بر دیگر مردم حقی واجب گردانیدی .
بار خدایا ، چنان کن که هیبت پدر و مادرم در دل من چنان باشد که هیبت پادشاهی سخت مهیب ، و به آن دو نیکی و مهربانی کنم آن سان که مادری مهربان به فرزند خود نیکی و مهربانی کند . خداوندا ، فرمانبرداری از پدر و مادر و نیکی و مهربانی مرا در حق ایشان برای من شادی بخش تر گردان از به خواب رفتن بی خوابی کشیدگان و آب سردنوشیدن جگر سوختگان ، تا میل و خواهش ایشان را بر میل و خواهش خویش برتری نهم و خشنودیشان را بر خشنودی خود پیش دارم .
خداوندا ، چنان کن که نیکی و مهربانی آن دو را در حق خود بسیار شمرم هر چند اندک بود و نیکی و مهربانی خود را در حق آن دو اندک شمرم هر چند بسیار بود .
خداوندا ، آواز مرا در پیشگاه ایشان پست گردان و سخنم راخوشایندشان نمای و با ایشان نرمخوییم ده و دل من بر ایشان مهربان ساز و چنان کن که با آنان به مدارا رفتار کنم و بر آنان مشفق باشم . خداوندا ، آن دو را پاداش ده که مرا پرورده اند و از ثواب بهره مندگردان که مرا گرامی داشته اند ، و حق ایشان نگه دار که مرا در خردی محافظت کرده اند .
بار خدایا ، هر آزار که از من به آن دو رسیده و هر ناپسند که از من در حق آن دو سر زده و هر حقی از آن دو که من ضایع کرده ام ، همه را سبب کاستن از گناهانشان و علو درجاتشان و افزونی حسناتشان قرار ده ،
ای خداوندی که سیئات را به چند برابر حسنات بدل می فرمایی .
خداوندا ، هر تعدی که در گفتار و هر تجاوز که در رفتار بر من رواداشته اند و هر حقی که از من تباه کرده اند و هر قصور که در وظایف خودنسبت به من ورزیده اند ، همه را به ایشان بخشیدم و به احسان ارزانی داشتم . از تو خواهم که بار عواقب آن از دوش آن دو برداری ، که مرا به آن دو ادعایی نیست و نمی گویم که در نیکی و مهربانی با من دستخوش مسامحه گشته اند و از آنچه بر من روا داشته اند ملول نیستم ، ای پروردگار من .
ای خداوند ، حق ایشان بر من واجب تر است و احسانشان در حق من دیرینه تر و نعمتشان بیش از آن است که من بخواهم به عدالت قصاص کنم یا به مثل مقابله . ای خداوند ، اگر چنین کنم ، پس آن همه سالها که در پرورش من سر کردند و آن همه رنج که در نگهداری من برخود هموار ساختند و آن همه سختی که به جان خریدند تا من در آسایش باشم ، چه خواهد شد ؟ نه ! هرگز نتوانند همه حقی را که بر گردن من دارند به تمامی استیفا کنند و من نیز آن سان که شایسته آنهاست هرگز نتوانم حقشان شناخت و هرگز نتوانم حق خدمتشان را به جای آورم . پس درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا یاری دهای بهتر ازهر کس دیگر که از او یاری خواهند و توفیقم دهای راه نماینده ترین کسان که بدو روی می نهندو مرا در روزی که هر کس در برابر عملش جزا داده می شود و بر کس ستم نرود ،
در شمار آن گروه که پدر و مادر را نافرمانی کرده اند قرار مده .
بار خدایا ، بر محمد و آل او و ذریه او درود بفرست و پدر و مادر مرا به برترین موهبتهایی که خاص پدران و مادران بندگان مومن خودگردانیده ای ، مخصوص گردان . ای مهربان ترین مهربانان .
خداوندا ، پس از هر نماز من و در هر وقت دیگر از اوقات شب و در هرساعت از ساعات روز ، پدر و مادرم را از یاد من مبر .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا به سبب دعایی که در حق ایشان می کنم بیامرز و آن دو را به سبب نیکی و مهربانی که درحق من کرده اند به مغفرت خویش بنواز و به شفاعت من از ایشان خشنود شو و نیک خشنود شو . و آنان را گرامی دار و به جایهای امن وآسایش بهشت رسان .
خداوندا ، آن دو را شفیع من گردان اگر پیش از من آمرزیده ای ، ومرا شفیع ایشان گردان اگر پیش از ایشان آمرزیده ای ، تا من و پدرم ومادرم در سایه لطف و رأفت تو ، در سرای کرامت و جایگاه مغفرت ورحمت تو ، همنشین هم گردیم ، که تو را بخشایش بزرگ است و نعمت دیر ساله . و انت ارحم الراحمین .