کد مطلب:369713 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:176

نیایش بیست و پنجم
 . دعای آن حضرت است در حق فرزندانش علیهم السلام .
ای خداوند ، بر من احسان کن و فرزندانم را برایم باقی
گذار وشایستگیشان بخش و مرا از ایشان بهره مند گردان .
ای خداوند ، برای من ، عمرشان دراز نمای و بر زندگانیشان بیفزای . خردسالشان را پرورش ده . ناتوانشان توانا گردان . تنشان ودینشان و اخلاقشان به سلامت دار . در جانشان و جسمشان و در هر کار ازکارهایشان که روی در من دارد ، عافیت بخش و وظیفه روزی ایشان ، برای من و بر دست من پیوسته گردان .
ای خداوند ، فرزندان مرا همه نیکان و پرهیزگاران و بینایان قرار ده .
و چنان کن که فرمانهای تو را بنیوشند و اطاعت کنند ، یاران تو را محبان و نیکخواهان و با دشمنان تو دشمنان و کینه توزان باشند . آمین .
بار خدایا ، بازوی من به نیروی فرزندانم توانا گردان و به آنان ، نابسامانیهای من به سامان آور و به ایشان ، شمار یاران من فزونی ده ومجلس من به وجود ایشان بیارای و نام من به ایشان زنده دار و در غیاب من ایشان را کارساز من گردان و به ایشان یاریم ده که بر حاجت خوددست یابم . ای خداوند ، چنان کن که فرزندان من دوستدار من باشند وبر من مهر ورزند . روی دلشان با من باشد و در یاری من پایدار باشند .
فرمانبرداران من باشند نه عصیانگران و نه نافرمانان و نه مخالفان و نه خطاکاران .
بار خدایا ، مرا به تربیت ایشان و تأدیب ایشان و نیکی و مهربانی در حق ایشان یاری فرمای . و افزون بر ایشان مرا فرزندانی نرینه عطاکن و خیر مرا در آن قرار ده و آنان را یاوران من بر هر چه از تو می طلبم .
ای
خداوند ، مرا و نسل مرا از شیطان رجیم در پناه خود دار . تو ما راآفریده ای و به نیکی امر کرده ای و از بدی نهی و به ثواب آنچه ما را بدان امر کرده ای مشتاق و از عقاب آن بیمناک . برای ما دشمنی ساخته ای همواره در کار نیرنگ و فریب ما . در اموری بر ما چیره اش گردانیده ای که ما را بر او چیرگی نداده ای . در درون سینه ما جایش داده ای و چون خون در رگهای ما روانش گردانیده ای . اگر ما از او غافل شویم ، او از ماغافل نشود . اگر ما فراموشش کنیم ، او ما را فراموش نکند . عقاب تو رادر نظر ما ناچیز می نماید و ما را از دیگری جز تو بیم می دهد . اگر آهنگ گناه کنیم ، در ارتکاب آن دلیرمان گرداند و اگر آهنگ کاری شایسته کنیم ، از گزاردن آن بازمان دارد . برای ما هر چه می طلبد هواهای نفسانی است و به هر چه اشارت می کند اعمال شبهه آمیز . اگر وعده دهد ، وعده اش دروغ است و اگر آرزویی در دل ما برانگیزد ، خود به خلاف آن برخیزد . ای خداوند ما ، اگر مکرش را از ما باز نگردانی ، گمراهمان کند و اگر ما را از تبهکاریهایش در امان نداری ، پای ثبات ما بلغزاند .
بار خدایا ، به قدرت خویش مقهورش کن که بر ما سلطه نیابد ، تاآنگاه که دست دعا به سوی تو بر می داریم نگذاری که سوی ما راه جوید و در زمره مصون ماندگان از کید او در آییم .
بار خدایا ، هر چه از تو خواسته ام به من عطا کن و حوایج
من برآور . وچون بر عهده گرفته ای که دعای من به اجابت رسانی ، پس دعای من ازدرگاه خود مران . و چون خود مرا به دعا فرمان داده ای ، دعای من از آن پیشگاه محجوب مدار . ای خداوند ، از فضل خویش هر چه سبب اصلاح من در دنیا و آخرت شود ، به من عطا کن ، خواه آن را بر زبان آورده باشم یا فراموش کرده باشم ، آشکار کرده باشم یا نهان داشته باشم ، دیگران را از آن آگاه کرده باشم یا از دیگران پنهان کرده باشم .
خداوندا ، چنان کن که در همه حال به درخواستی که از تو می کنم درزمره مصلحان درآیم و به چیزی که از تو طلب می دارم در شمار کام یافتگان و به توکل بر تو در عداد آن کسان که دست ردشان بر سینه نزده ای .
ای خداوند ، در شمار آنانم بر که خو گرفته اند پناه جستن به تو راو سودها برده اند از سودای با تو و پناه گرفته اند در مأمن عز تو و تو ازخزانه فضل و نعمت خویش به فراوانی روزی حلالشان داده ای و به جود و کرم تو فراخ نعمتی یافته اند و به تو از ذلت به عزت رسیده اند و ازجور و ستم ستمکاران در سایه دادگری تو غنوده اند و به رحمت تو از بلارهیده اند و به توانگری تو از بینوایی به توانگری رسیده اند و به یمن تقوای تو از گناه و لغزش و خطا در امان مانده اند و به طاعت تو به خیرو رشاد و صواب توفیق یافته اند و به قدرت تو میان ایشان و گناهان مانع پدید آمده است ، آن کسان که همه معاصی تو را
ترک گفته اند و در جواررحمت تو خفته اند . ای خداوند ، همه این موهبتها را به توفیق و رحمت خود به من ارزانی دار و ما را از عذاب دوزخ نگه دار و همه مردان مسلمان و زنان مسلمان و همه مردان مؤمن و زنان مؤمن را در این جهان گذران و آن جهان آینده ، هر چه برای خود و فرزندانم از تو طلب داشته ام عنایت فرما ، زیرا تو نزدیکی و اجابت کننده ای ، تو شنوایی و دانایی ، توعفو کننده ای و آمرزنده ای ، تو مشفق و مهربانی . ما را در این دنیا نیکی ده و در آخرت نیکی ده و از عذاب آتش حفظ فرما .