کد مطلب:369720 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:172

نیایش بیست و هفتم
 . دعای آن حضرت است درباره مرزبانان .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرزهای مسلمانان رابه پیروزمندی خویش استوار گردان و مرزبانان را به نیروی خود یاری ده و از خزانه افضال خویش عطایشان به فراوانی ارزانی دار .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و شمارشان افزون کن و سلاحشان برنده . حوزه هاشان حراست فرمای و پیرامونشان رانفوذ ناپذیر گردان . جمعشان متحد کن و خود به تدبیر کارهاشان پرداز .
سر رشته آذوقه شان گسسته مگردان و دشواریها از پیش پایشان بردار .
آنان را به نصرت خویش قوت بخش و به شکیبایی مدد نمای و دفع مکردشمن را به ایشان بیاموز .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و به مدافعان مرزهاهر چه نمی شناسند بشناسان و ایشان را هر چه نمی دانند بیاموز وچشمانشان را بر هر چه نمی بینند بگشای .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و چون با دشمنان رویاروی شوند ، یاد دنیای مکار فریبنده از خاطرشان بزدای و هوس حطام فتنه انگیز این جهانی از دلشان محو کن و بهشت را پیش چشم ایشان دار و آن مساکن جاوید و آن منازل کریم و آن حوران خوبروی وآن جویباران سرشار از آشامیدنیهای نغز و گوارا و آن درختان سر فرو داشته و بارور از میوه های گونه گون بهشتی را به آنان بنمای ، تاهوای پشت کردن به دشمن در دل هیچ یک از ایشان نجنبد و خیال گریختن از هماورد از خاطر
کس نگذرد .
ای خداوند ، به این نیایش ، خصمشان درهم شکن و چنگال دشمن ازتنشان کوتاه کن و میان دشمنان و سلاحهایشان جدایی افکن و بنددلشان بگسل و چنان کن که میان ایشان و زاد و توشه ایشان فاصله ای بزرگ پدید آید و در راه سرگشته و حیرانشان گردان و آن سان کن که راه خویش گم کنند . ای خداوند ، دشمنانشان را راه مدد بربند و ازشمارشان بکاه و قلوبشان لبریز از وحشت نمای و دستشان از تطاول کوتاه کن و زبانشان از گفتن به بند آر و چنان کن که شکست ایشان سبب پراکندگی و عبرت آن کسان گردد که از پی شان می آیند و چون ایشان را به خواری در افکنی از آن پس هیچ لشکر انگیز طمع در ستیز با مانکند .
ای خداوند ، زنانشان از زادن سترون دار و مردانشان را از آب پشت بخشکان و نسل چارپایان و ستورانشان منقطع گردان . آسمانشان رامفرمای که بر آنان قطره ای ببارد و زمینشان را مفرمای که گیاهی برویاند .
بار خدایا ، بدین نیایش ، بلاد مسلمانان نیرومند گردان و شهرهاشان استوار . اموالشان را فزونی ده و چنان کن که از نبرد با دشمن فراغت جویند و روی به پرستش تو نهند و به جای پیکار با دشمن با تو خلوت کنند ، تا مردم سراسر زمین کسی جز تو نپرستند و در برابر کس جز توچهره بر خاک نسایند .
بار خدایا ، مسلمانان هر ثغری را برای نبرد با مشرکانی که در برابرایشانند بسیج فرمای و آنان را به گروههایی از ملائکه که پی در پی ، ازپس هم ، به یاریشان فرود می آیند یاری نمای ، تا
دشمنان تو را تا آنجا که خاک زمین به پایان می رسد به کشتن و اسیر کردن واپس رانند ، یا آنکه مشرکان اقرار کنند که تویی الله ، آن خدای که جز او خدایی نیست ، یکتاو بی انباز .
ای خداوند ، چنان کن که این دعا همه دشمنانت را در اقطار بلاددر بر گیرد : از هندوان و رومیان و ترکان و خزران و حبشیان و مردم نوبه وزنگبار و سقلابیان و دیلمیان و دیگر امم مشرک که نام و صفاتشان کس نداند و تو خود به علم خود شمارشان کرده ای و به قدرت خود بر آنان اشراف داری .
ای خداوند ، مشرکان را به مشرکان مشغول دار تا از تطاول بر بلاد اسلامیان باز مانند و از شمار ایشان بکاه تا از شمار مسلمانان نکاهند .
میانشان جدایی افکن تا بر ضد مسلمانان متحد شدن نتوانند .
بار خدایا ، آرامش از دلشان و نیرومندی از تنشان دور کن و اندیشه هر حیله و نیرنگ از قلوبشان بپرداز . به هنگام نبرد با مردان ما دست وپایشان سست گردان و در دلشان بیم افکن تا از جدال و آویز باسلحشوران اسلام عاجز آیند . لشکری از ملائکه خود ، همراه با خشم وعذاب خود بر سرشان فرست ، آن سان که در جنگ بدر فرستادی ، تارگ حیاتشان قطع کنی و جاه و جلالشان از میان ببری و جمعشان پراکنده سازی .
ای خداوند ، آبهاشان را به وبا بیالای و طعامشان به دردها بیامیز وشهرهاشان در زمین فرو بر و پی در پی سنگ بلا بر سرزمینشان ببار و آن را به قحطسال دچار کن و توشه و زادشان را در بی باران ترین وخشک ترین
و دورترین زمینها قرار ده ، پناهگاههای زمین به رویشان سدکن و به گرسنگی مداوم و بیماری دردناک مبتلایشان گردان .
بار خدایا ، هر جنگجویی از گروندگان به آیین تو که به جنگ با آنان برخیزد و هر مجاهدی از پیروان سنت تو که با آنان جهاد کند تا دین توبیشتر اعتلا یابد و حزب تو تواناتر شود و نصیب تو افزون تر گردد ، پس هر چه خواهد برایش میسر گردان و اسباب کار او مهیا کن و بر عهده گیر که پیروزی اش دهی . خداوندا ، یارانی موافقش ده و پشتش محکم گردان و هزینه اش به فراوانی ارزانی دار و او را به نشاط و خرمی متمتع ساز و آتش اشتیاق او به یار و دیار در دلش فرو نشان و از غم تنهاییش در پناه خود دار و یاد زن و فرزند از خاطرش محو کن .
خداوندا ، به حسن نیتش راه نمای و عافیتش بخش و سلامتش بدارو ترس از او دور دار و دلش به جرئت و شهامت قوی گردان و صلابت وسختی اش ده و به نصرت خویش یاری نما و سیرتها و سنتهای دین به او بیاموز و در فرماندهی راه صوابش پیش پای بگشای و از ریاکاری بر کنار دار و از دلبستگی به نام و آوازه برهان و چنان کن که فکر و سخن وسفر و حضرتش در تو و برای تو باشد .
ای خداوند ، هر گاه با دشمن تو و دشمن خود مصاف در پیوندد ، شمارهماوردان در چشمش اندک آور و هیبتشان در دلش خرد بنمای . او را بردشمن چیره گردان و دشمن را بر او چیره مگردان . و اگر
خواهی زندگی اش را به نیکبختی پایان دهی و به خلعت شهادتش بنوازی ، چنان کن که شهادت او پس از آن باشد که دشمنت را هلاک ساخته باشد .
یا به بند اسارت آورده باشد و اطراف بلاد اسلامیان از تجاوز خصم ایمن گردیده باشد و دشمنان تو پشت کرده روی به هزیمت نهاده باشند .
ای خداوند ، هر مسلمانی که پس از رفتن یکی از غازیان یا مرزبانان به میدان نبرد ، به جای او عهده دار امور خانه اش گردد ، یا بازماندگانش را سرپرستی کند یا به بخشی از مال خود جنگجو را مدد رساند یا به سازو برگ نبرد یاری دهد ، یا بر جهادش بر انگیزد ، یا دعای خیر خود بدرقه راهش گرداند ، یا در غیاب او حرمتش رعایت کند ، او را پاداشی ده همچند پاداش آن جنگجو ، به همان مقدار و همان گونه . ای خداوند ، جزای کار او ، بهری در این دنیا عطا کن که سود آن مال که تقدیم داشته وشادمانی عملی که به جای آورده ، به زودی فراچنگ آرد و چون عمرش به پایان رسد فضل و نعمتی که برایش قرار داده ای و کرامتی که مهیاداشته ای ، نصیبش گردد .
بار خدایا ، هر مسلمانی که امر اسلام دل مشغولش دارد و بسیج مشرکان بر ضد مسلمانان ملولش کند و آهنگ جنگ در دل او پدید آید یاجهاد را کار بندد ، سپس به سبب ناتوانی جسم از کار بازماند یا فقر وبینوایی کار او به تعویق افکند ، یا حادثه ای از عزمش باز دارد ، یا به ناگاه مانعی بر سر راهش پدید آید ، نامش در زمره عابدان بنگار و
ثواب مجاهدانش ده و در شمار شهیدان و صالحانش در آر .
بار خدایا ، بر محمد بنده خود و رسول خود و آل محمد درود بفرست ، درودی برتر از هر درود دیگر و فراتر از هر تحیت ، درودی که زمانش پایان نیابد و شمارش منقطع نگردد ، درودی تمام تر و کامل تر از هر دروددیگر که یکی دیگر از دوستانت را فرستاده ای ، که تو بخشنده ای وستوده ای ، پدید آورنده ای و به صندوق عدم باز گرداننده ای و هر چه خواهی همان کنی .