کد مطلب:369733 پنج شنبه 5 اسفند 1395 آمار بازدید:161

نیایش سی و یکم
 . دعای آن حضرت است در ذکر توبه و طلب توبه .
بار خدایا ، ای آن
که توصیف واصفان ، وصف کردنت نتواند و ای آن که امید امیدواران از تو در نگذرد و ای آن که پاداش نیکوکاران در نزد توتباه نگردد . ای خداوندی که پرستندگان چون از تو ترسند از دیگر کس نترسند و ای خداوندی که پرهیزگاران چون بیم تو به دل دارند ، بیم کس به دل راه ندهند .
اینجا که من ایستاده ام ، جایگاه کسی است که بازیچه دست گناهان است و زمام اختیارش در کف خطاها و لغزشها . شیطان بر او تاخته وچیرگی یافته ، پس ، از روی تفریط ، از انجام هر چه بدان فرمان داده ای قصور ورزیده و از سر غرور ، هر چه را از آن نهی کرده ای مرتکب شده ، همانند کسی که گستردگی عرصه قدرت تو را نمی شناسد یا آنکه احسان تو را در حق خود انکار می کند . و آنگاه که دیده هدایتش بیناشود و آن ابرهایی که بصیرتش را فرو پوشانیده پراکنده گردد ، آن ستمها که در حق خود کرده بر شمرد و در آن خلافها که در امرپروردگارش مرتکب شده بیندیشد . پس عصیان بزرگ خود را به همان بزرگی که هست بنگرد و خلاف عظیم خود را به همان عظمت که هست مشاهده کند . آنگاه با دلی پر امید به تو روی نهد در حالی که دیده ازپشت پای خجالت بر نتواند داشت . همه رغبت خویش در تو بسته و تنهااعتمادش به توست . با امیدی که در دل خود پرورده از روی یقین آهنگ تو کرده و با دلی بیمناک و اخلاصی تمام به درگاه تو روی آورده است . واگر دیگران طمع در دیگری بسته اند او جز در
تو طمع نبسته ، اگر دیگران از دیگری هراسناکند او را جز از تو هراسی در دل نیست . بار خدایا ، بنده تو در پیشگاه تو به تضرع ایستاده و به خشوع چشم بر زمین دوخته و درپیشگاه عز تو سر به خواری فرو داشته و خاضعانه راز دلش را که تو خودبدان آگاه تری با تو در میان نهاده و فروتنانه گناهانش را که تو خودشمارشان بهتر می دانی یک یک بر می شمرد . به درگاه تو استغاثه می کنداز واقعه شگرفی که بدان گرفتار آمده و تو خود از آن با خبری و زاری می کند از عملی ناپسند که به سبب سرپیچی از حکم تواش رسواساخته : همان گناهانی که لذات آنها سپری گشته و شتابان گریخته است و عواقب شومشان باقی است چنان که گویی هرگز سر رفتنش نیست .
ای خداوند من ، چنین بنده ای اگر به عدل خود عقوبتش کنی زبان به انکار نمی گشاید و اگر عفوش کنی و بر او رحمت آوری عفوو رحمتت را در برابر عظمتت بزرگ نشمارد . زیرا تو آن پروردگارکریمی هستی که آمرزش گناهان بزرگ را بزرگ نمی شمری .
ای خداوند ، این منم که به سوی تو آمده ام ، مطیع فرمان توام آنجا که فرمان داده ای که بندگانت دست به دعا بر دارند . اینک خواهم به آن وعده اجابت که داده ای وفا کنی ، که تو خود گفته ای : بخوانید مرا تا شمارا اجابت کنم . (1)
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و آن سان که من دربرابر تو به گناه خود اعتراف کرده ام ، تو نیز به آمرزش خود مرا بپذیر . وآن سان که خود را در برابر تو
پست گردانیده ام مرا از لغزشگاههای گناه برگیر و آن سان که در انتقام گرفتن از من درنگ کرده ای ، مرا درپرده رحمت خویش مستور دار .
بار خدایا ، قصد مرا در اطاعت خویش پایداری بخش و بصیرتم را در پرستشت قوی گردان و مرا توفیق کارهایی ده که با آن از آلودگی گناه شست و شویم دهی ، و چون بمیرانی بر آیین خود و آیین پیامبرت محمدعلیه السلامبمیران .
ای خداوند ، در همین مکان که ایستاده ام ، از گناهان خرد و کلان خود ، از بدیهای پنهان و آشکار خود ، از لغزشهای گذشته و حال خود به درگاه تو توبه می کنم ، چونان توبه کسی که از آن پس حتی با خود سخن از گناه نگوید و در خاطر نگذراند که خطای پیشین از سر گیرد .
ای خداوند من ، تو خود در کتاب محکمت گفته ای که توبه بندگانت را می پذیری و گناهانشان را عفو می کنی (2)و توبه کنندگان را دوست می داری 3) ، پس همچنان که وعده داده ای توبه من بپذیر و همچنان که برعهده گرفته ای از خطاهای من درگذر و آن سان که شرط کرده ای محبت خود نصیب من ساز .
ای پروردگار من ، من نیز شرط می کنم که زین پس کاری را که تواش ناخوش داشته ای مرتکب نشوم و بر عهده می گیرم که عملی راکه تواش ناپسند دانسته ای انجام ندهم و از هر چه معصیت توست دوری گزینم .
ای خداوند ، تو بهتر می دانی که من چه کرده ام ، پس آن گناهان را که خود بدانها آگاهی بیامرز و به قدرت خود مرا بدان سو ببر که خوددوست داری .
ای خداوند ، بر ذمه من تبعاتی است که در حفظ دارم و
تبعاتی که از یادبرده ام ، ولی همه را چشم تو که هرگز به خواب نمی رود می نگرد و علم تو که هیچ چیز از آن نهان نمی ماند ، می داند . تو خود کسانی را که بر من ذمه دارند عوض ده و بار گناه آن از دوش من برگیر و از سنگینی آن بکاه ومرا از ارتکاب چنان گناهانی نگه دار .
ای خداوند ، من در توبه خویش پایداری نتوانم ، مگر تو مرا از گناه نگه داری و از گناه پرهیز نتوانم مگر تو توان آنم دهی . پس مرا به نیرویی به حد کفایت توانا گردان و به عصمتی باز دارنده از گناه مدد فرمای .
ای خداوند ، هر بنده ای ، به درگاه تو توبه می کند و حال آنکه تو به علم خود می دانی که توبه خود خواهد شکست و بار دیگر به گناه وخطای خود باز خواهد گشت . خداوندا ، به تو پناه می آورم اگر در این زمره باشم . ای خداوند ، این توبه من از آن گونه قرارده که بعد از آن نیازمند توبه نشوم . توبه ای که موجب زداییدن گناهان گذشته من باشد وسبب در امان ماندن در باقی عمر از گنهکاری .
ای خداوند ، از نادانی خود ، از درگاه تو ، پوزش می طلبم و بخشایش کردار بدم را از تو می خواهم . به احسان خویش مرا در کنف رحمت خودجای ده و به فضل و کرم خویش در پرده عافیت خود بپوشان .
ای خداوند ، به درگاه تو توبه می کنم از هر خاطره بد که در دلم خطورکرده و هر نگاه گناه آلود که چشمم مرتکب شده و هر سخن بیجا که برزبانم جاری گشته که
خلاف اراده تو و بیرون از دایره دوستی تو بوده است ، توبه می کنم آن چنان که یک یک اعضایم از عقوبتهای تو به سلامت مانند و از خشم دردناک تو که متجاوزان و ستمکاران از آن بیمناکند در امان باشند .
بار خدایا به تنهایی من در برابر خود و تپیدنهای دلم از خوف خود ولرزش اعضایم از هیبت خود رحمت آور ، که گناهانم ، ای پروردگار من ، مرا در پیشگاه تو در مقام رسوایی بر پای داشته . اگر خود خاموشی گزینم ، کسی درباره من سخن نخواهد گفت و اگر شفیعی بطلبم ، دانم که سزاوار شفاعت نیستم تا کسی مرا شفاعت کند .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و کرمت را شفیع خطاهای من قرار ده و به عفو و بخشایش خود گناهانم عفو کن و مرا به عقوبتی که سزاوار آنم جزا مده و احسان خود به فراوانی به من ارزانی دار و مرا در پرده عفو خود بپوشان . ای خداوند ، با من همانندپیروزمندی رفتار کن که بنده ای ذلیل در برابرش زاری می کند و آن پیروزمند بر او رحمت می آورد ، یا همانند توانگری که فقیری راه بر اومی گیرد و آن توانگر بی نیازش می سازد .
بار خدایا ، کس نیست که مرا پناه دهد ، سایه عز توست که بایست مراپناه دهد . کس نیست که به درگاه تو شفیع من شود ، فضل و کرم توست که بایست مرا شفاعت کند . گناهانم مرا می ترساند ، عفو توست که بایست مرا ایمنی بخشد .
ای خداوند من ، آنچه بر زبان می آورم نه از آن روست که از اعمال ناستوده خود بی خبرم ، یا کردارهای ناپسند
خود از یاد برده ام ، بل برای آن است که آسمانها و ساکنان آنها و زمین و هر چه بر روی آن است ، پشیمانی مرا که در برابر تو اظهار کرده ام بشنوند و بدانند که توبه کرده ام و به تو پناه آورده ام . باشد که یکی از آنها بر شوربختی من رحمت آرد یا بر بد حالی منش رقت آید و در حق من دعایی کند که توزودتر از دعای من مستجاب فرمایی ، یا روی شفاعت بر زمین نهد وشفاعت او از درخواست من مقبول تر افتد و سبب رهایی من از خشم توو توفیق یافتن من به خشنودی تو باشد .
بار خدایا ، اگر پشیمانی به درگاه تو توبه است ، من پشیمان ترین پشیمانانم و اگر ترک گناه بازگشت به توست ، من نخستین بازگشتگانم واگر استغفار است که گناهان را می ریزد ، من در زمره استغفار کنندگانم .
ای خداوند ، همچنان که ما را به توبه فرمان داده ای و پذیرفتنش بر عهده گرفته ای ، همچنان که ما را به دعا بر انگیخته ای و وعده اجابت داده ای ، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و توبه من بپذیر و به جایی که نومیدان از رحمت خود را باز می گردانی باز مگردان . تویی آن که توبه گنهکاران می پذیری و با خطاکاران بازگشته از خطا مهربان هستی .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست آن سان که ما را به سبب او راه هدایت نمودی . بر محمد و خاندانش درود بفرست آن سان که ما را به هدایت او نجات بخشیدی . بر محمد و خاندانش درودبفرست ، درودی که در روز بازپسین ، روز بینوایی ، شفیع ما به
نزد توباشد ، که تو بر هر کاری توانایی . و هو علیک یسیر .